Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - midlertidig omsetning

Kommisjonsvedtak 2005/310/EF av 15. april 2005 om midlertidig omsetning av såvare av arten Glycine max som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 2002/57/EF ...

Commission Decision 2005/310/EC of 15 April 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Glycine max not satisfying the requirements of Council Directive 2002/57/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.05.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.06.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble  innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2005 ved EØS-komitébeslutning 141/2005.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten gir med utgangspunkt i såvaresituasjonen for soya (Glycine max) i Østerrike tillatelse til at medlemslandene kan omsette såvare av nærmere angitte sorter av soya med lavere spireevne (70 %) enn det direktivet fastsetter (80 %).

Dette midlertidige vedtaket skyldes vanskeligheter med å fremskaffe tilstrekkelige mengder såvare med det minimumskrav til spireevne som er bestemt i rådsdirektiv 2002/57.

Rettsakten fastsetter også krav til særlig merking ved omsetning av slik såvare.

Tillatelsen gjelder til og med 15. juni 2005.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Det produseres ikke såvare av soya til sertifisering i Norge. Denne arten er så langt meget lite aktuell for alminnelig dyrking i Norge, men i prinsippet ville eventuell importert såvare som er omfattet av vedtaket, vært tillatt omsatt i Norge. Vedtaket har i praksis imidlertid ingen betydning for oss.

Rettsakten ansees som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/310/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0310

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2005
Frist returnering standardskjema: 02.06.2005
Dato returnert standardskjema: 10.06.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.01.2006

Lenker

Til toppen