Anbefaling - PAH

Kommisjonsanbefaling 2005/108/EF av 4. februar 2005 om videre undersøkelser av nivåer av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse typer mat...

Commission Recommendation of 4 February 2005 on the further investigation into the levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in certain foods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en anbefaling til medlemslandene om å undersøke nivåene av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i visse typer næringsmidler. Forordning (EF) nr. 466/2001 fastsetter grenseverdier for PAH-forbindelsen benzo(a)pyren i ulike næringsmidler. Disse grenseverdiene vil også bli gjeldende i Norge gjennom forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Grenseverdiene skal vurderes på nytt i 2007, og til da er det nødvendig å framskaffe mer kunnskap om PAH i mat. EUs vitenskapskomité for mat (SCF, nå EFSA) konkluderte i en rapport fra 2002 med at en rekke PAH-forbindelser er gentoksiske karsinogener. I lys av dette bør nivåene av disse stoffene i mat være så lave som mulig. Komiteen vurderte videre benzo(a)pyren til å være en egnet markørforbindelse for forekomsten og effekten av PAH i mat. Mer kunnskap om mengdeforholdet mellom de ulike PAH-forbindelsene er nødvendig for å kunne vurdere om benzo(a)pyren i framtiden fortsatt vil være egnet som indikatorforbindelse.
PAH kan være en såkalt prosessframkalt forurensning og dannes i mat som følge av oppvarming, røyking og tørking. Derfor er det også viktig med mer informasjon om produksjonsmetodene for de matvarene hvor det påvises PAH. EU-kommisjonen ber medlemslandene undersøke metodene som benyttes i industrien og rapportere dette sammen med informasjon om hva som gjøres for å finne alternative, mindre forurensende metoder. 

EU-kommisjonen ber også om ny informasjon om kilder til PAH som miljøforurensning.

PAH i mat er på dagsordenen til Codex Committee on Food Additives and Contaminants (CCFAC), men det foreligger ingen konkrete forslag til håndtering per i dag.

Merknader

Grenseverdier for PAH i mat må fastsettes i Norge i forskrift  27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler som følge av endringer i forordning EF/466/2001. Nasjonalt regelverk på området er forskrift 10. september 2003 nr. 1158 om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje (pomace-olje). Denne forskriften gir en grenseverdi på 2 mikrogram/l for benzo(a)pyren i olivenrestolje men vil oppheves når endringen i EF/466/2001 gjennomføres. De nye grenseverdiene vil gjelde for olje og fett (med unntak av kakaosmør), barnemat, røkte kjøtt- og fiskeprodukter, ikke-røkt fisk og skalldyr samt skjell.

Foreliggende rettsakt medfører ikke behov for regelverksendring.

Dersom Norge velger å følge anbefalingen, vil Mattilsynet måtte gjennomføre et kartleggingsprosjekt i 2005 og/eller 2006. Kartlegging vil medføre økonomiske konsekvenser, først og fremst i form av analysekostnader.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Mattilsynet ser behovet for å øke kunnskapen om PAH i næringsmidler. Selv om mye av oppmerksomheten rundt PAH har vært rettet mot vegetabilske oljer fra Middelhavslandene, vil det kunne utgjøre et potensielt problem også for mat produsert i Norge. Dette gjelder i første rekke røkte kjøtt- og fiskeprodukter. Data fra både Mattilsynet og industrien selv viser at PAH sannsynligvis ikke utgjør noe problem i matvarer framstilt industrielt under kontrollerte betingelser. Det finnes derimot svært lite kunnskap om nivåer i småskalaprodukter framstilt på tradisjonelt vis. Produksjonsmetodene for slike produkter vil etter all sannsynlighet gi høyere nivåer av PAH og dermed økt risiko for overskridelser av vedtatte grenseverdier i EU. Mattilsynet har derfor satt av midler i 2005 for å kunne følge anbefalingen fra EU-kommisjonen, med særlig fokus på småskalaprodukter røkt på tradisjonell måte.

De andre nordiske landene har flere røkte tradisjonsprodukter som risikerer å ikke være i henhold til det nye regelverket for PAH. De vil derfor følge anbefalingen og er i gang med å planlegge prosjekter på området.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/108/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005H0108

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 22.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker