Fôr - uønskede stoffer

Kommisjonsdirektiv 2005/8/EF av 27. januar 2005 om endring av bilag I til direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer...

Commission Directive 2005/8/EC of 27 January 2005 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feed...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2005 ved EØS-komiteen beslutning nr. 109/2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endring i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF som fastsetter maksimumsgrenser for innhold av tungmetaller, dioksiner, plantevernmidler osv. i fôrvarer. Endringene gjelder:

  • Definisjon av grønnfôr
  • Krav til innhold av fluor
  • Maksimumsgrenser for innhold av kvikksølv

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Rettsakten antas å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers vurdering

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ble vedtatt på møte i SCFCAH, Seksjon fôrvarer 4. oktober 2004. Det hadde tidligere vært diskutert på flere møter. Mattilsynet finner rettsakten akseptabel.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten ble gjennomført ved forskrift 23. januar 2006 nr. 94 om endring av forskrift om fôrvarer.

EØS-notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/008/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0008

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 04.04.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2005
Høringsfrist: 13.01.2006
Frist for gjennomføring: 23.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.01.2006

Lenker

Til toppen