Kommisjonsvedtak 85/2005/EF av 26. januar 2005 som innfører spesielle betingelser for import av pistasienøtter og produkter hvor pistasienøtter inngår sendt fra Iran eller med opprinnelse i Iran....

Kommisjonsvedtak 85/2005/EF av 26. januar 2005 som innfører spesielle betingelser for import av pistasienøtter og produkter hvor pistasienøtter inngår sendt fra Iran eller med opprinnelse i Iran....

Commission Decision 85/2005/EC of 26 January 2005 imposing special conditions on the import of pistachios and certain products derived from pistachios originating in, or consigned from Iran...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Bestemmelsen er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 97/830/EF er et vernevedtak som innebærer at alle partier av pistasienøtter sendt fra Iran eller med opprinnelse i Iran skal medfølges av et helsesertifikat og analysebevis mht. aflatoksininnhold fra Iran ved import til EØS-land. I tillegg skal alle importpartier kontrolleres med hensyn til aflatoksin ved ankomst til EØS-området.

I henhold til kommisjonsvedtak 85/2005/EF, som erstatter kommisjonsvedtak 97/830/EF, skal alle kostnader, fra prøvetaking, analyser, lagring og utforming av et medfølgende offisielt dokument over analyseresultater pluss kopier av helsesertifikat og analyseresultater fra Iran, dekkes av importør.

I tillegg skal alle kostnader for tiltak, som tilkommer når varepartiet overskrider gjeldende grenseverdier for aflatoksininnhold, dekkes av importør.

Merknader

Mattilsynet har implementert det vernevedtak som EU har innført mht. pistasienøtter fra Iran og i tillegg flere andre vernevedtak mot import av varer fra andre tredjeland mht. aflatoksininnhold.

Rettsakten krever endring i Forskrift nr. 70 av 16. januar 1998 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import og omsetning av pistasienøtter fra Iran. Endringen pålegger importør kostnader.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.
Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Innhold av aflatoksiner i pistasienøtter fra Iran er et problem og har vært et problem i mange år og medfører betydelige kostnader for kontrollen. Flere EU-delegasjoner har vært i Iran flere ganger for å se på produksjonsforhold og kontrolltiltak og har foreslått tiltak til forbedringer. Men til tross for dette har ikke relevante tiltak til forbedringer blitt utført. Da dette medfører et vedvarende høyt aflatoksininnhold og risiko for helsefare, som eksportlandet ikke har løst, så er vi også av den oppfatning at kostnadene ved en omfattende importkontroll bør pålegges importør.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 085/2005/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0085

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen