Prøvetaking/analysemetoder - ochratoksin A

Kommisjonsdirektiv 2005/5/EF som forandrer direktiv 2002/26/EF om prøvetaking og analysemetoder for offisiell kontroll av nivåene av ochratoksin A i visse matvarer....

Commission Directive 2005/5/EC of 26 January 2005 amending Directive 2002/26/EC as regards sampling methods and methods of analysis for the official control of the levels of ochratoxin A in certain foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005.

Også her var du saksbehandler.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2005/5/EF innebærer et tillegg til og noen endringer i beskrivelse av prøvetakingsmetoder og analysemetoder for offentlig kontroll av ochratoksin A i matvarer som tidligere er beskrevet i direktiv 2002/26/EF.

Direktiv 2005/5/EF innfører prøvetakingsregler også for følgende matvarer:

Rostede kaffebønner, malt rostet kaffe, pulver kaffe, vin og drue juice.

Merknader

Direktiv 2002/26/EF er implementert i Forskrift, nr 1028 av 27 september 2002 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Vi har ikke spesielle regler for matvarene som direktiv 2005/5/EF innfører. Vd gjennomføring av foreliggende direktiv må forskriften endres.

Norske myndigheter må sende ut informasjon om innholdet i direktivet til berørte og det må lages en norsk veileder for prøvetaking og analyse med hensyn til ochratoksin A.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Mattilsynet mener det er viktig at det innføres prøvetakingsregler også for disse nye tilleggsmatvarene, og anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/005/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/026/EF
Celexnr.: 32005L0005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 28.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.05.2005
Høringsfrist: 01.08.2005
Frist for gjennomføring: 08.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker