Prøvetaking/analyser - PAH

Kommisjonsdirektiv 2005/10/EF av 4. februar 2005 om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av benzo(a)pyren i næringsmidler...

Commission Directive 2005/10/EC of 4 February 2005 laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of benzo(a)pyrene in foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir retningslinjer for prøvetaking og analyse ved offentlig kontroll av nivåer av benzo(a)pyren i næringsmidler. Kommisjonsforordning (EF) nr. 208/2005 endrer forordning (EF) nr. 466/2001 og gir grenseverdier for PAH-forbindelsen benzo(a)pyren i en rekke næringsmidler. Denne nye kommisjonsforordningen refererer til metodene for prøvetaking og analyse i direktiv 2005/10/EF.

Formålet med rettsakten er å sikre at de laboratoriene som står for kontrollen anvender analysemetoder med samme yteevne. I tillegg er det viktig at analyseresultatene rapporteres og fortolkes likt for å bidra til ensartet håndhevelse i hele EØS-området.

Offentlig kontroll av benzo(a)pyren i næringsmidler skal følge de kravene som er oppført i rettsaktens ulike vedlegg. Vedleggene tar for seg definisjoner, prøvetagningsplaner, tolkning av prøveresultater og veiledning for laboratoriet ved analyse av benzo(a)pyren.

Merknader

Norge har i dag en nasjonal forskrift med grenseverdi for benzo(a)pyren i olivenrestolje (forskrift 10. september 2003 nr. 1158 om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje (pomace-olje)). Denne forskriften oppheves når kommisjonsforordning (EF) nr. 208/2005 i gjennomføres i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Norge har ingen nasjonale retningslinjer for prøvetaking av benzo(a)pyren i næringsmidler.

Rettsakten krever regelverksendring ved at direktivet innlemmes i forskrift 27.september 2002 nr. 1028  om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Norge har ikke hatt innvendinger mot rettsakten under utarbeidelsen i EU-kommisjonens arbeidsgruppe eller i Standing Committee. Den ferdige rettsakten er tilfredsstillende etter norsk syn og vil være svært nyttig ved utøvelse av tilsyn og kartlegging på dette området.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/010/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 22.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker