Såvarer - sortskjennetegn grønnsaker

Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av sorter av arter av grønnsaker ...

Commission Directive 2003/91/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable sp...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006 ved EØS-komiteens beslutning nr 108/2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er fastsatt med bakgrunn i artikkel 7.2 bokstav a) og b) i rådsdirektiv 2002/55/EF om omsetning av grønnsaksfrø. Nevnte bestemmelser i 2002/55/EF omhandler kjennetegn, og minstekrav ved bruk av disse, ved DUS-testing av nye plantesorter. Rettsakten gir nærmere bestemmelser om dette. 

Rettsakten er en justering av det tidligere kommisjonsdirektiv 72/168/EØF, med senere endringer, som allerede er en del av EØS-avtalen. 72/168/EØF blir opphevet gjennom dette nye direktivet.  

DUS-testing av en sort skal foregå i samsvar med særskilte retningslinjer som gir de endelige detaljer om sortskjennetegn og minstekrav for disse. EUs særskilte organ for planteforedlerett (CPVO) har utarbeidet slike retningslinjer for en del arter. For at disse retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med DUS-testing og sortslisteopptak i det enkelte medlemsland, må dette fastsettes særskilt gjennom et kommisjonsdirektiv som ved denne rettsakten. For de arter der CPVO ikke har fasatt slike retningslinjer skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet under UPOV, den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter. Hvilke arter der DUS-testingen skal foregå enten etter EUs eller etter UPOVs retningslinjer, framgår av to vedlegg til rettsakten. For arter utover de som EU og UPOV har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser.

Rettsakten fastsetter også hvilke hovedprinsipper (avlingsmengde, kvalitet m.v.) som skal vurderes ved verdiprøving (VCU-test) av nye sorter. 

De faktiske endringene i dette direktivet i forhold til 72/168/EØF gjelder endringer av arter på vedlegg I og II, dvs. hvilke arter som skal DUS-testes etter retningslinjer utarbeidet av hhv. CPVO eller UPOV. 

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer og forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Rettsakten medfører ikke direkte behov for regelverksendring, men sistnevnte forskrift er likevel hensiktsmessig å justere i en større sammenheng. Se nærmere under punktet Vurdering.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Den norske forskriften om prøving og godkjenning av plantesorter fastsetter under definisjonen av nyhetsprøving (= DUS-test) at dette "som hovedregel" skal gjennomføres i samsvar med UPOVs retningslinjer. Nyhetsprøving i Norge utføres av Mattilsynet. Vi gjennomfører for tiden ikke nyhetsprøving for noen grønnsaksarter. Nyhetsprøving for sorter av slike arter kjøpes fra andre land som da er utført etter UPOVs eller EUs retningslinjer. Endringene som gjøres i direktivet er derfor uten betydning for oss.  

EU (CPVO) vil trolig etterhvert utarbeide retningslinjer for DUS-test / nyhetsprøving for flere arter. Nyhetsprøving av enkelte grønnsaksarter kan komme opp også i Norge, og det kan derfor uansett være hensiktsmessig å endre någjeldende bestemmelse i forskrift om prøving og godkjenning om at nyhetsprøvingen "som hovedregel" skal utføres etter UPOV-retningslinjer. Det pågår for tiden en generell revidering av denne forskriften, og nevnte bestemmelse vil derfor samtidig foreslås justert. 

Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2003/91/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003L0091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2005
Frist returnering standardskjema: 21.12.2005
Dato returnert standardskjema: 04.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen