Vet - akvakultur

Kommisjonsvedtak 2005/748/EF av 24.oktober 2005 om endring av vedtak 2002/300/EF med hensyn til områder ekskludert fra listen over godkjente soner hva angår Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens...

Commission Decision 2005/748/EC of 24 October 2005 amending Decision 2002/300/EC as regards the areas excluded from the list of approved zones with regard to Bonamia ostreae and/or Marteilia refringens....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over soner som er fri for skjellsykdommene Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens.

Merknader

Gjeldende norsk regelverk: Forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige betingelser ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter. Status for sone i Norge som er godkjent fri for de aktuelle sykdommer fremgår av forskriftens § 24.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Oppdatert liste må til enhver tid være tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til forskrift 14. oktober 2003 nr.1239 om dyrehelsemessige betingelser ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.

Vurdering

Norge og norske brukere har behov for å være orientert om status for de aktuelle sykdommene i andre land innen EØS-området. Det vedtas relativt ofte endringer av listen, særlig mht. liste over anlegg som er godkjent fri for de aktuelle sykdommene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/748/EF
Basis rettsaktnr.: 1991/67/EØF
Celexnr.: 32005D0748

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2005
Frist returnering standardskjema: 09.12.2005
Dato returnert standardskjema: 04.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen