Vet - akvakultur

Kommisjonsvedtak 2005/770/EF av 3. november 2005 om endring av vedlegg I og II til kommisjonsvedtak 2003/634/EF om godkjenning av programmer for å oppnå status som godkjent sone og godkjent anlegg i ikke-godkjent sone når det gjelder fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs h...

Commision Decision 2005/770/EC of 3 November 2005 amending Annexes I and II to Decision 2003/634/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haemato...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over land som har godkjente programmer for å oppnå godkjente soner, og listen over anlegg med godkjente programmer for å oppnå status som godkjent anlegg i soner som ikke er fri for fiskesykdommene VHS og/eller IHN. Grunnen til dette er at Finland har gjennomført sitt godkjente program for hele landet når det gjelder IHN og den landfaste delen når det gjelder VHS, og landet kan strykes fra liste i vedlegg I. Et anlegg i Italia har gjennomført sitt program og kan strykes fra liste i vedlegg II.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Gjeldende norsk regelverk:Forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige betingelser ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter. Status for sone i Norge som er godkjent fri for de aktuelle sykdommene fremgår av forskriftens §24.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge og norske brukere har behov for å være orientert om status for de aktuelle sykdommene i andre land innen EØS-området. Det vedtas relativt ofte endringer av listen, særlig mht liste over anlegg som er godkjent fri for de aktuelle sykdommene.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Listen gis ikke som en del av norsk forskrift, men oppdaterte lister må til enhver tid være tilgjengelige på Matttilsynets hjemmesider i tilknytning til forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige betingelser ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/770/EF
Basis rettsaktnr.: 1991/67/EF
Celexnr.: 32005D0770

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2005
Frist returnering standardskjema: 19.12.2005
Dato returnert standardskjema: 07.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen