Vet - animalske biprodukter

Kommisjonsvedtak 2006/129/EF av 7. februar 2006 om endring av vedtak 2003/329/EF når det gjelder utvidelse av overgangsordning for varmebehandlingskravet til husdyrgjødsel...

Commission Decision 2006/129/EC of 7 February 2006 amending Decision 2003/329/EC as regards the extension of the transitional measures on the heat treatment of manure...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir ytterligere overgangstid for Finland, Belgia, Nederland og Frankrike på ett år fram til  31. desember 2006 vedrørende prosesskrav for husdyrgjødsel som skal markedføres. Dette tilsvarer vedtak 2005/14/EF, som også videreførte overgangstiden i kommisjonsvedtak 2003/329/EF.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskriften som gjennomfører forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge bør søke om den samme overgangstiden tilsvarende det Belgia, Frankrike, Nederland og Finland har fått. Overgangstiden vil gi virksomhetene tid til å forberede seg til de nye kravene i forordning (EF) nr. 208/2006.

Bransjen har vært orientert om kommende regelverket på området og vært invitert til å komme med innspill. Mattilsynets kunnskap om bransjen tilsier at de trenger denne overgangstiden.

Dette forslaget er helt analogt med kommisjonsvedtak 2005/14/EF, som ga tilsvarende overgangstid fram til 31.12.2005. Det vedtaket var også anbefalt søkt om å bli omfattet av.  

Andre opplysninger

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/129/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0129

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2006
Frist returnering standardskjema: 05.04.2006
Dato returnert standardskjema: 26.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen