Vet - animalske biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 181/2006 av 1. februar 2006 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder organisk gjødsel og jordforbedringsmidler unntatt husdyrgjødsel og endring av denne forordningen ...

Commission Regulation (EC) No 181/2006 of 1 February 2006 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 as regards organic fertilisers and soil improvers other than manure and amending that Regulation...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 27.10.2007 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifikasjon fra Island, jf artikkel 103.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir vilkår for bruk av og krav til tilsyn med animalske biprodukter som blir brukt som gjødsel og jordforbedringsmidler på eng og beitearealer og andre arealer. 

  1. Den som er ansvarlig for å bruke gjødsel/jordforbedringsmidler basert på animalske biprodukter er pliktig til å oppbevare dokumentasjon på bruken dersom produksjonsdyr har tilgang på arealet.
  2. Rettsakten endrer definisjonen på eng og beitearealer i vedlegg I punkt 39 i forordning (EF) nr. 1774/2002.
  3. Rettsakten stiller krav til transport, bakteriologisk kvalitet, pakking og merking.
  4. Kompetent myndighet kan bestemme hvorvidt regler om pakking og lagring skal gjelde i medlemsstaten eller etter avtale mellom medlemsstaten og andre medlemsstater.

  5. Rettsakten gir vilkår for bruk av bearbeidet animalsk protein (kjøtt- og benmel), og at det ikke kan brukes som "ren" gjødsel på eng og beitearealer. Dersom det skal brukes på slike arealer, må det være blandet med annet materiale. Poenget er at det ikke skal ligge bearbeidet animalsk protein oppå jorda, som dyr kan få i seg ved beiting eller følge med gras som høstes til fôr.

  6. Rettsakten setter minimum 21 dagers karantenetid på arealer som gjødsles med gjødsel/jordforbedringsmidler basert på animalske biprodukter før det igjen kan brukes som beite eller høstes til fôr. Det er adgang til å ha strengere regler enn det som er gitt i forordningen. Strengere regelverk på dette området skal være begrunnet med hensynet til beskyttelse av dyre- og folkehelsen.

Merknader

Rettsakten er implementert ved "forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum". Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Vurderingen før rettsakten ble implementert i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254:

"Denne rettsakten er ikke tilsvarende streng som eksisterende rettsregler (forskrift av 24. januar 2002 nr. 63 om begrensninger for bruk av gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedier mv. som inneholder kompostert animalsk avfall eller foredlede animalske proteiner) hva angår bruk av animalske biprodukter på eng og beitearealer, men kravene blir utvidet på noen områder. Et eksempel er at det blir krav til oppbevaring av dokumentasjon om bruken av slike produkter i to år hvis husdyr har tilgang eller får fôr fra disse arealene.

Det vil bli et spørsmål om å finne løsninger for å få til et hensiktsmessig tilsyn på dette området. I dag er det krav om å ha gjødselplan for å kunne motta produksjonstilskudd, og det er krav om at organiske gjødselvarer skal inngå i en gjødselplan. De som har tilsynskompetanse med gjødselplan på dette området i dag, er kommunene, men ikke med hensyn til dyrehelse. Det blir flere tilsynsområder som skal inngå i Mattilsynets tilsynsplan som følge av denne rettsakten.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel."

Andre opplysninger

Frist for gjennomføring av rettsakten i Norge vil først bli klart etter at Island har sendt notifisering til EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettslige betingelsene i Island er oppfylt. Etter samråd med LMD er 31.12.2008 angitt som frist for gjennomføring i notatet, for å kunne sikre publisering av gjennomføringsnotatet.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0181/2006
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32006R0181

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2006
Frist returnering standardskjema: 16.03.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.11.2007

Lenker

Til toppen