Vet - animalske biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 208/2006 av 7. februar 2006 om endring av vedlegg VI og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder prosesstandarder for biogass- og komposteringsanlegg og krav til husdyrgjødsel...

Commission Regulation (EC) No 208/2006 of 7 February 2006 amending Annexes VI and VIII to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards processing standards for biogas and composting plants and requirements for manure...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 27.10.2007 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifikasjon fra Island, jf artikkel 103.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir nye kriterier for godkjenning av komposterings-/biogassanlegg som anvender andre metoder for å sikre hygienen og endrer vedlegg VI kapittel II til forordning (EF) nr. 1774/2002:

 1. Den åpner for muligheten til å bruke verifiserte hygieniseringsmetoder med hensyn til reduksjon av bestemte indikatororganismer.
 2. Den presiserer vilkår for plassering av anlegg hvis anlegget er lokalisert på en gård med husdyrhold.
 3. Regelverket åpner for å kompostere i ranker (åpne anlegg). 
 4. Indikatorbakterier og grenseverdi for tilfredsstillende hygiene er endret til Enterococaceae eller Escherichia coli.
 5. Sluttprodukt skal ikke innholde salmonella.
 6. Kompetent myndighet kan bestemme hvorvidt kategori 3 melk, rå melk og melkeprodukter kan behandles i biogassanlegg uten forbehandling.
 7. Det er ikke nødvendig med hygienisering av animalske biprodukter, som er tillatt brukt som sådan (ubehandlet) til gjødsling (eksempel husdyrgjødsel og melk).

Rettsakten gir nye kriterier for godkjenning av tekniske anlegg som behandler husdyrgjødsel for å sikre hygienen og endrer vedlegg VIII kapittel III punkt II A. (5) til forordning (EF) nr. 1774/2002:

 1. Den åpner for muligheten til å bruke verifiserte hygieniseringsmetoder med hensyn til reduksjon av bestemte indikatororganismer.
 2. Indikatorbakterier og grenseverdi for tilfredsstillende hygiene er endret til Enterococaceae eller Escherichia coli.

Merknader

Rettsakten er implementert ved "forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum".

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Konsekvenser for bransjen

Norsk renholdsverksforening har vært løpende orientert om uviklingen av denne rettsakten og har uttrykt at endringen knyttet til godkjenning av alternative hygieniseringsmetoder er tilfredsstillende.

De som behandler husdyrgjødsel har vært orientert om at det arbeides med regelverk på området, og de har vært invitert til å komme med innspill til prosessen.

Mattilsynet er av den oppfatning at det er tilfredsstillende dokumentasjon knyttet til verifikasjon av ulike prosesser som sikrer hygienen ved enkelte typer animalske biprodukter med tilsatser som brukes i biogass og komposteringsanlegg i dag, men at den ikke er tilstrekkelig systematisert.  Når det gjelder husdyrgjødsel, er dokumentasjonen på anvendte metoder mangelfull.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Frist for gjennomføring av rettsakten i Norge vil først bli klart etter at Island har sendt notifisering til EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettslige betingelsene i Island er oppfylt. Etter samråd med LMD er 31.12.2008 angitt som frist for gjennomføring i notatet, for å kunne sikre publisering av gjennomføringsnotatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0208/2006
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32006R0208

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2006
Frist returnering standardskjema: 05.04.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.11.2007

Lenker

Til toppen