Vet - animalske biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 209/2006 av 7. februar 2006 om endring av forordningene (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003 når det gjelder utvidelse av gyldigheten av overgangstiltak for komposterings- og biogassanlegg etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 ...

Commission Regulation (EC) No 209/2006 amending Regulations (EC) No 809/2003 and (EC) No 810/2003 as regards the extension of the validity of the transitional measures for composting and biogas plants under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 27.10.2007 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifisering fra Island, jf artikkel 103.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer overgangsperioden som er gitt i forordning (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003 fram til 31. desember 2006. Disse to rettsaktene gir overgangstid for henholdsvis komposteringsanlegg og biogassanlegg for å etterkomme kravene i vedlegg VI i forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktsforordningen). Til opplysning er kravene i vedlegg VI endret ved forordning (EF) nr. 208/2006.

Merknader

Rettsakten er implementert ved "forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum".

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Bransjen er løpende orientert om kommende regelverksendringer på området.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Frist for gjennomføring av rettsakten i Norge vil først bli klart etter at Island har sendt notifisering til EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettslige betingelsene i Island er oppfylt. Etter samråd med LMD er 31.12.2008 angitt som frist for gjennomføring i notatet, for å kunne sikre publisering av gjennomføringsnotatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0209/2006
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32006R0209

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2006
Frist returnering standardskjema: 12.04.2006
Dato returnert standardskjema: 26.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.11.2007

Lenker

Til toppen