Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - animalske biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar 2006 om overgangsordninger etter forordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder innsamling, transport, behandling, bruk og sluttdisponering av tidligere næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 197/2006 of 3 February 2006 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 as regards the collection, transport, treatment, use and disposal of former foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 27.10.2007 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifikasjon fra Island, jf artikkel 103.

Sammendrag av innhold 
Rettsakten gir en overgangsordning på 1,5 år (fra 1. januar 2006 til 31. juli 2007) vedrørende krav om transport, behandling og bruk av tidligere næringsmidler som ikke inneholder rå animalske proteiner (kjøtt, fisk, upasteurisert melk og egg), eller har vært i kontakt med rå animalske proteiner.

Medlemsstatene kan etter rettsakten tillate alternativ transport og behandling av tidligere næringsmidler som ikke har vært i kontakt med rå animalske biprodukter (kjøtt, fisk, upasteurisert melk og egg), så fremt restene ikke brukes som fôr eller gjødsel. Den viser blant annet til miljømyndighetenes regelverk om deponering og forbrenning, som en akseptabel sluttdisponering for slikt avfall. Men, dersom kompetent myndighet anser slike tidligere næringsmidler som trygge, kan slike tidligere næringsmidler brukes som fôr eller gjødsel.

Merknader

Rettsakten er implementert ved "forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum".

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Vurderingen før innlemmelse ved forskrift 27. oktober nr. 1254: 

"Mattilsynet har vurdert bruk av tidligere næringsmidler og foreslår følgende vilkår for bruk:

  1. Fôr
    Mattilsynet mener at bakevarer, som kun innholder spor av animalsk protein bør tillates brukt som fôr uten forbehandling.  Dette er i tråd med "forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer".
  2. Gjødsel
    Tidligere næringsmidler, som ikke inneholder eller har vært i kontakt med rått kjøtt, rå fisk, upasteurisert melk og egg kan betraktes som kjøkken- og matavfall hva angår risiko for spredning av sykdom. Mattilsynet mener at det er uaktuelt å bruke ubehandlete matrester som gjødsel direkte, selv om det som sådan kan vurderes som trygt. Det er å betrakte som forsøpling, og slik "gjødsel" vil også være i strid med "forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv av organisk opphav". Mattilsynet mener derfor at dette materialet kan brukes som en råvare på samme måte som kjøkken- og matavfall som går til et komposterings-/biogassanlegg og kun omfattes av det regelverket som gjelder for kjøkken- og matavfall, herunder ferdig kompost og råttenrest. Vilkåret for slik bruk er at anlegget ikke er på en gård/lokalitet med husdyr. Hvis anlegget er på en gård/lokalitet med husdyr, må anlegget godkjennes etter biproduktforordningen.

Konsekvenser for bransjene  
Tidligere næringsmidler må kildesorteres i butikk hvis det skal samles inn og transporteres med dagens ordninger; rått for seg og bearbeidet produkt for seg. Dagligvarebransjen og renovasjonsbransjen har vært invitert på informasjonsmøter under høringen av biproduktsforordningen.


Overgangsordning
Rettsakten er kun en overgangsordning, og grunnen er at man venter på en risikovurdering fra EFSA om dette regelverket er tilstrekkelig for å sikrer tryggheten. Dessuten er det krav i deponidirektivet, 1999/31/EF, knyttet til typer av avfall som er tillatt å deponere, og man ønsker derfor å vurdere risiko for folk og dyrehelsen ved deponering av tidligere næringsmidler før en endelig forordning på dette området blir vedtatt. 

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel."

Andre opplysninger

Frist for gjennomføring av rettsakten i Norge vil først bli klart etter at Island har sendt notifisering til EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettslige betingelsene i Island er oppfylt. Etter samråd med LMD er 31.12.2008 angitt som frist for gjennomføring i notatet, for å kunne sikre publisering av gjennomføringsnotatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0197/2006
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32006R0197

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2006
Frist returnering standardskjema: 27.03.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.11.2007

Lenker

Til toppen