Vet - KSP oppheving plan

Kommisjonsvedtak 2005/773/EF av 3. november 2005 som opphever vedtak 2003/136/EF om godkjenning av planene for utryddelse av klassisk svinepest hos villsvin og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i Luxembourg...

Commission Decision 2005/773/EF of 3 November 2005 repealing Decision 2003/136/EC on the approval of the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in Luxembourg ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever vedtak 2003/136/EF om godkjenningen av Luxembourgs planer for utryddelse av klassisk svinepest i villsvinpopulasjonen og nødvaksineringen av villsvin. Dette kan gjøres fordi klassisk svinepest i villsvinpopulasjonen, i henhold til informasjon gitt av Luxembourg, nå er utryddet.

Merknader

Gjeldende norsk forskrift på området er "Plan for bekjempelse av klassisk svinepest" fastsatt av Statens Dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen 10. oktober 2003. 

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/773/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/89/EF
Celexnr.: 32005D0773

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2005
Frist returnering standardskjema: 19.12.2005
Dato returnert standardskjema: 04.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen