Vet - tiltredelsestraktat 2003

Kommisjonsvedtak 2005/662/EF av 16. september 2005 som endrer vedtak 2004/459/EF som gjennomfører overgangstiltak til fordel for visse virksomheter i melkesektoren i Ungarn...

Commission Decision 2005/662/EC of 16 September 2005 amending Decision 2004/459/EC adopting a transitional measure in favour of certain establishments in the milk sector in Hungary (notified under document number C(2005) 3455)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten gjelder overgangsordninger for nye medlemsstater i EU. De nye medlemsstatene ble gitt overgangsordninger for at landenes virksomheter skulle få tid til å tilpasse seg EUs hygienelovgivning. Virksomhetene oppført i vedlegget oppfyller ikke EUs hygienelovgivning, men kan i et begrenset tidsrom produsere varer dersom disse kun omsettes på nasjonalt marked. Rettsakten oppdaterer vedlegget. Noen virksomheter har fått endret overgangstid. Noen virksomheter har opphørt, og er strøket. Noen virksomheter er strøket fordi de nå oppfyller EUs hygienelovgivning, og derfor kan omsette sine produkter i det indre marked.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konskvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Oppføring på listen som godkjent virksomhet innebærer at virksomheten kan påføre produktene ovalt stempelmerke. Først når produktene har ovalt stempelmerke kan det omsettes i hele EØS-området.

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/662/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0662

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2005
Frist returnering standardskjema: 30.11.2005
Dato returnert standardskjema: 04.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen