Vet - Transport sirkusdyr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 som fastsetter dyrehelsemessige betingelser for forflytning av sirkusdyr mellom medlemsstater...

Commission Regulation (EC) No 1739/2005 laying down animal health requirements for the movement of circus animals between Member States...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 104/2006 med ikrafttredelse 23.09.2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler dyrehelsemessige betingelser for forflytning av sirkusdyr mellom medlemsstater. Reglene for sirkus skal også gjelde for forestillinger med dyr. Som sirkus regnes omreisende utstilling eller marked/tivoli/messe som inkluderer ett eller flere sirkusdyr. Som sirkusdyr regnes dyr oppført på listen i vedlegg A til Direktiv 92/65/EF som holdes for offentlig utstilling/framvisning i underholdnings- og utdanningsøyemed.

Rettsakten fastsetter at:

Sirkus som reiser fra en medlemsstat til en annen, skal være registrert. For å bli registrert må den som er ansvarlig for sirkuset sende skriftlig søknad til vedkommende myndighet i den medlemsstaten hvor sirkuset har sin bostedsadresse eller hvor det holder, til senest 40 arbeidsdager før det drar til en annen medlemsstat.

 1. Etter mottak av søknad skal vedkommende myndighet foreta nødvendig kontroll av hvorvidt vilkårene i forordningen er oppfylt. Dersom vilkårene er oppfylt, skal vedkommende myndighet gi sirkuset et unikt registreringsnummer, samt utstede et register over sirkusdyrene, en reiseplan og pass som skal følge med sirkusdyrene. Myndigheten skal føre register over de utstedte dokumentene.
 2. Før et sirkus reiser til en annen medlemsstat skal den som er ansvarlig for sirkuset påse at:
  a.       sirkusdyrregisteret og reiseplanen er oppdatert;
  b.       alle dyrene følges av oppdaterte pass, og
  c.       at vedkommende myndighet i det landet sirkuset befinner seg i senest 10 arbeidsdager før avreise blir informert om at sirkuset har tenkt å dra til en annen medlemsstat.

  Den som er ansvarlig for sirkuset skal i tillegg sørge for at hvert enkelt dyr i sirkuset blir holdt på en måte som forhindrer direkte og indirekte kontakt med dyr som ikke er registrert iht. forordningen, samt at all informasjon i sirkusdyrregisteret og reiseplaner blir oppbevart i minst 5 år.
 3. Før et sirkus reiser til en annen medlemsstat, skal offentlig veterinær i det landet sirkuset reiser fra:
  a.       verifisere at stedet sirkuset reiser fra ikke er omfattet av dyrehelserestriksjon på grunn av sjukdom dyrene er mottakelige for;
  b.       inspisere alle sirkusdyrene i løpet av de siste 10 arbeidsdagene før avreise for å sikre at de er klinisk friske;
  c.       verifisere at sirkusdyrregisteret er oppdatert og komplett;
  d.       verifisere at dyrenes pass er oppdatert.

  Dersom ovennevnte vilkår er oppfylt skal den offentlige veterinæren bekrefte at sirkuset har lov til å reise innen 10 arbeidsdager ved å undertegne og stemple reiseplanen.
 4. Den som er ansvarlig for sirkuset, skal i løpet av de siste 48 timer før sirkuset reiser fra en medlemsstat til en annen gi vedkommende myndighet på avreisestedet den informasjon som er nødvendig for å fylle ut samhandelssertifikatet i TRACES.
 5. Vedkommende myndighet på avreisestedet skal ved bruk av TRACES varsle vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet og evt. transittland om reisen.

Modeller for sirkusdyrregister og reiseplan er vedlegg til rettsakten. Begge dokumentene skal påføres sirkusets registreringsnummer. Hver side i sirkusdyrregisteret skal stemples av offentlig veterinær før det utstedes. Reiseplanen skal undertegnes og stemples av offentlig veterinær før hver reise mellom medlemsstater.

Vedlegg til forordningen er også to modeller for pass. Det ene passet er et individuelt pass som skal benyttes for andre sirkusdyr enn fugler, gnagere, hunder, katter, ildrer og hester. I passet skal det føres inn opplysninger om dyrets eier, dyrets identitet og om evt. eierskifte. Dessuten skal det opplyses om dyrets vaksinasjoner og behandlinger. For visse dyreslag skal det også godtgjøres for at dyrene har gjennomgått årlig testing for brucellose (gjelder sauer, geiter, storfe, vannbøffel, bison og kameldyr) og tuberkulose (gjelder storfe, vannbøffel, bison og kameldyr).
I det andre passet, som skal benyttes for fugler og gnagere (flere dyr), skal det opplyses om dyrenes eier, dyrenes identitet og evt. eierskifte. Videre skal det opplyses om tester og vaksinasjoner dyrene har gjennomgått. Det er krav om at duer skal ha gjennomgått årlig vaksinasjon mot Newcastle disease.

Hunder, katter og ildrer skal oppfylle vilkårene for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (forordning (EF) nr. 998/2003) og følges av kjæledyrpass.

Hester skal oppfylle de dyrehelsemessige betingelsene som gjelder for registrerte dyr av hestefamilien (vedtak 93/623/EF) og følges av hestepass.

Merknader

Rettsakten ble implementert ved forskrift 10. august 2007 nr. 955 om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS. Implementeringen av rettsakten nødvendiggjorde også endring av flere andre forskrifter. Disse endringene ble gjennomført i forskrift 10. august 2007 nr. 956 om endring i visse forskrifter for å gjennomføre forordning (EF) nr. 1739/2005 i norsk rett.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget godkjente EØS-notatet.

Vurdering

Totalvurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Dyrevernmessige forhold

Rettsakten antas ikke å være til hinder for at Norge regulerer dyrevernmessige forhold vedrørende sirkusdyr på nasjonalt grunnlag. Dyrevernloven § 15 setter forbud mot offentlig framvisning av dyr (inkl. sirkusdyr). Det har vært vanlig å gi unntak fra forbudet for dyrearter som holdes som husdyr i landet de kommer fra. Dette har vært tilfelle for norske husdyr som hund, katt og hest, men også for blant annet kameldyr og indiske elefanter. Mattilsynet vurderer å lage en såkalt positivliste over dyr som tillates framvist på sirkus, og tar sikte på å ha arbeidet ferdig i 2009. Dette er en del av oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd i Norge hvor en tar sikte på å innskrenke antall arter som tillates framvist på sirkus. 

Dyrehelsemessige forhold
Rettsakten legger opp til at sirkusdyr skal kunne føres mellom medlemsstater på til dels lempeligere dyrehelsevilkår enn ved ordinær samhandel med de samme artene. Tatt i betraktning at det sannsynligvis vil komme til å dreie seg om et marginalt antall dyr, at den som er ansvarlig for sirkuset skal sørge for at dyrene ikke kommer i kontakt med andre dyr, samt at en i EØS har gode rutiner for varsling av utbrudd av alvorlige smittsomme sjukdommer (ADNS), betyr ikke dette nødvendigvis noen vesentlig økning av risikoen for spredning av dyresjukdommer/zoonoser.

Andre forhold
Rettsakten stiller krav om individuelle pass for alle sirkusdyr av arter som er oppført på listen i vedlegg A til direktiv 92/65/EØF, unntatt fugler og gnagere. Kravet om indiviuelt pass vil vanskelig kunne la seg gjennomføre i praksis når det gjelder arter som bier/humler og laksefisk (se merknad under Andre opplysninger). På den annen side er lite sannsynlig at disse artene blir brukt som sirkusdyr og at det vil oppstå reelle problemer med å utstede pass for dem.

Trykkfeil i Annex IV : Symbolet (*), som relaterer seg til krav om duer årlig skal vaksineres mot Newcastle disease, burde vært flyttet fra nr. 5 "Testing details" til nr. 4 "Vaccination history".

Administrative konsekvenser

 1. Mattilsynet v/TA må etablere et system for å tildele sirkus unike registreringsnumre ("virksomhetsregister").
 2. Mattilsynet v/TA må utarbeide formularer for sirkusdyrregister, reiseplan og pass.

Andre opplysninger

1. Ved drøfting av utkastet i SCFCAH tok de norske representantene opp at det neppe var aktuelt å bruke laksefisk som sirkusdyr (Vedlegg A til direktiv 92/65/EØF har med laksefisk på liste over dyrearter), men at det kan være aktuelt med sjøløver og delfiner. Kommisjonens representanter forsto ikke problemstillingen, men saksbehandler tok kontakt senere og beklaget det. Han mente imidlertid at det sier seg selv at laksefisk og dyr som bier/humler ikke er aktuelle som sirkusdyr.

Sekretæren i SUMP har ut fra det som er angitt ovenfor valgt å stryke FKD som lovansvarlig departement for rettsakten og forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter som en forskrift det må gjøres endring i.

2. Tilpasningsteksten som nå ligger i EØS-avtalen i tilknytning til rettsakten:
 The provisions of the Regulation shall, for the purpose of this Agreement, be read with the followingadaptations:

(a) The words “European Union” on the cover of the model passports shall be replaced by the words “European Union/Norway”.

(b) The image of the Norwegian flag may be used on the cover of the passport in addition to the EU flag.

3. Form 1 for notifikasjon av implementering av rettsakten til ESA oversendt til LMD 07.09.2007.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1739/2005
Basis rettsaktnr.: 0065/1992
Celexnr.: 32005R1739

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2005
Frist returnering standardskjema: 09.12.2005
Dato returnert standardskjema: 04.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 104/2006
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.05.2007
Høringsfrist: 27.06.2007
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 10.08.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen