EE-produkter

Kommisjonsbeslutning 2005/618/EF av 18. august 2005 om etablering av konsentrasjonsgrenser for visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter...

Commission Decision 2005/618/EC of 18 August 2005 establishing the maximum concentration values for certain hazardous substances in electrical end electronic equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.10.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten har vært til vurdering i EØS/EFTA-landene og den ble innlemmet i EØS-avtalen den 10.03.2006 ved beslutning nr. 26/2006.

Sammendrag av innholdet

Elektriske og elektroniske produkter (ee-produkter) inneholder store mengder farlige kjemikalier. Innholdet av kjemikalier i ee-produkter reguleres i et eget direktiv - 2002/95/EF - RoHS-direktivet - Restrictions on Hazardous Substances. Fra 1. juli 2006 trer det i kraft en bestemmelse om at nye elektriske og elektroniske produkter som slippes på markedet ikke skal inneholde bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE).

Siden det anses som problematiske å fjerne helt de aktuelle kjemikaliene, inneholder direktiv 2002/95/EF en bestemmelse om at det skal innføres grenser for maksimum tillatte konsentrasjonsgrenser for de aktuelle stoffene i spesielle materialer og komponenter i ee-produkter.

I Kommisjonsbeslutning 2005/618/EF fastsettes maksimum konsentrasjonsgrenser på 0,1 vektprosent for bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte bifenyletere (PBDE) og en maksimum tilltatt konsentrasjonsgrense på 0,01 vektprosent for kadmium.

Gjeldende rett:

Direktiv 2002/95/EF er implementert i norsk regelverk i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Vurdering

Rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Konsentrasjonsgrensene for de seks aktuelle stoffene i beslutning 2005/618/EF er allerede nedfelt i produktforskriften, jf. paragraf 3-18 første ledd. Beslutningen vil derfor ikke medføre budsjettmessige, økonomiske eller administrative konsekvenser utover oppfølgingen av bestemmelsene i direktiv 2002/95/EF som er implementert i norsk rett. Forslaget til disse konsentrasjonsgrensene har foreligget lenge, men det har vært en diskusjon i EU hvorvidt de skulle nedfelles i en veiledning eller i selve direktivet.

Andre opplysninger

Norge deltar aktivt i de arbeidsgruppene denne beslutningen faller inn under.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/618/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0618

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.09.2005
Frist returnering standardskjema: 13.10.2005
Dato returnert standardskjema: 28.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 026/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker