Økologi - import fra tredjestater

Rådsforordning (EF) nr. 1567/2005 av 20. september 2005 som endrer forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler...

Council Regulation (EC) No 1597/2005 of 20 September 2005 amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 23/2006 av 10. mars 2006.

Saken har ikke vært ute på høring, grunnet at økologiforskriften ble nylig fastsatt og først trer i kraft den 28. oktober 2005. Mattilsynet har funnet det uheldig at høring blir sendt ut før gjeldende økologiforskrift har trådt i kraft. Den vil så fort som mulig bli sendt ut på høring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av forordning (EØS) nr. 2092/91 artikkel 11.6 a. I denne artikkelen står det at kompetent autoritet i et medlemsland kan gi autorisasjon for markedsføring av økologiske produkter importert fra et tredjeland som ikke er oppført i en liste over godkjente tredjeland i henhold til artikkel 11.1 i samme forordning fram til 31. desember 2005.

Det er Kommisjonens hensikt at dette systemet skal bli erstattet av et mer varig system. Det ønskes etter hvert at det vil skje en evaluering av kontrollorganer som kan oppføres på en godkjent liste. Disse kontrollorganene skal kunne foreta ekvivalensvurderinger i tredjestater. 

Det er behov for mer tid til å etablere en slik ordning, og i mellomtiden ønsker en å opprettholde nåværende system. Muligheten til å importere fra tredjestater i henhold til artikkel 11.6 er derfor forlenget til 31. desember 2006.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 4. oktober 2005 nr 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har ingen innsigelser til at fristen er forlenget.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norge har ingen adgang til Rådet og har ikke fulgt diskusjoner vedrørende dette punkt.

Det syntes som om fristen burde vært forlenget med to år, men dette har antagelig ikke fått aksept i Rådet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1597/2005
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32005R1567

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2005
Frist returnering standardskjema: 10.11.2005
Dato returnert standardskjema: 17.11.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 023/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen