Direktiv om forurensende utslipp - jord- og skogbr

Kommisjonsdirektiv 2005/13/EF som endrer direktiv 2000/25/EF om emisjon av forurensende gasser og partikler fra motorer til fremdrift av jord- og skogbrukstraktorer, og endring av vedlegg I til direktiv 2003/37/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer...

Commission Directive 2005/13/EC amending Directive 2000/25/EC of the European Parliament and of the Council concerning the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power agricultural or forestry tractors, and amending Annex I to Directive 2003/37/EC of the European Pa...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved forskrift 14. oktober 2005 om endring av forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Sammendrag av innholdet:

Direktiv 2005/13/EF av 21. februar 2005 endrer direktiv 2000/25/EF om emisjon av forurensende gasser og partikler fra motorer til fremdrift av jord- og skogbrukstraktorer. Direktiv 2000/25/EF er et av særdirektivene under typegodkjenningsdirektivet for jord- og skogbrukstraktorer, direktiv 2003/37/EF.
Direktiv 2000/25/EF angir krav til avgasser fra motorer til fremdrift av jord- og skogbrukstraktorer. Dette gjøres ved å vise til krav i direktiv 97/68/EØF, som angir grenseverdier for avgasser fra motorer for bruk i ikke veigående, mobile maskiner. Direktiv 97/68/EF angir utslippsnormer som er innført i to trinn. Direktiv 97/68/EF er endret ved direktiv 2004/26/EF, som innfører ytterligere to trinn for utslippsnormer for slike motorer.
Direktiv 2005/13/EF endrer direktiv 2000/25/EF slik at det blir samsvar mellom dette direktivet og direktiv 97/68/EF med de siste endringer. Direktiv 2005/13/EF innebærer således at det innføres to nye trinn med utslippsnormer for motorer til bruk i jord- og skogbrukstraktorer.
Videre endrer direktiv 2005/13/EF vedlegg I til direktiv 2003/37/EF, som er typegodkjenningsdirektivet for jord- og skogbrukstraktorer. Dette er kun administrative endringer, for å få samsvar mellom direktivene 2000/25/EF, 97/68/EF og 2003/37/EF.

Gjeldende rett:

Krav til avgass er gitt i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 25. Her er gjeldende direktiv 2000/25/EF implementert i § 25-21.

Vurdering

Rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Vi har ikke produksjon av motorer som omfattes av direktivet i Norge, og det antas derfor ikke at direktivet vil konsekvenser for norske interesser. Direktivet vil ikke få budsjettmessige konsekvenser eller medføre spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for forbrukere eller offentlig administrasjon.

Kjøretøyforskriften må endres når det nye direktivet blir tatt inn i EØS-avtalen. Direktivet skal være implementert i nasjonalt regelverk innen 31. desember 2005.

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgruppen for utarbeidelse av direktivet, og har hatt mulighet til å komme med synspunkter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/13/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2005
Frist returnering standardskjema: 26.04.2005
Dato returnert standardskjema: 11.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2005
Høringsfrist: 07.10.2005
Frist for gjennomføring: 31.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.10.2005

Lenker

Til toppen