Vet - grensekontrollstasjoner

Kommisjonsvedtak 2005/485/EF av 22. juni 2005 som endrer vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF når det gjelder liste over grensekontrollstasjoner...

Commission Decision of 22 June 2005 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer listen med grensekontrollstasjoner. Dette er med bakgrunn i utviklingen i enkelte medlemsstater og inspeksjoner utført i henhold til vedtak 2001/881/EF. Endringene inkluderer fjerning av eksisterende og oppføring av nye grensekontrollstasjoner samt endring av hvilke kategorier dyr og produkter enkelte grensekontrollstasjoner er godkjent for. Listen inkluderer videre Traces-enhetsnumrene for alle grensekontrollstasjonene. Listen med grensekontrollstasjoner i vedlegget til 2001/881/EF erstattes derfor av vedlegg I til denne rettsakten.

Vedtak 2002/459/EF lister opp alle enhetene i Traces-/Animo-nettverket. Denne listen må oppdateres på bakgrunn av endringene i listen over grensekontrollstasjoner. Vedlegget til 2002/459/EF endres derfor i samsvar med vedlegg II til denne rettsakten.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det må sendes ut en orientering til de norske grensekontrollstasjonene om medlemsstatenes gjeldende lister over godkjente grensekontrollstasjoner, samt over enhetene i Traces-/Animo-nettverket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norske grensekontrollstasjoner er listet i EFTA Surveillance Authority Decision No 86/02/COL av 24. mai 2002. Noen av kodene, herunder produktkodene (5 og 6), i 2001/881/EC er endret i forhold til ESA-vedtaket. Dette er imidlertid gjort i tidligere endringsvedtak (2003/831/EF) og ikke i 2005/485/EF.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/485/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0485

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2005
Frist returnering standardskjema: 08.09.2005
Dato returnert standardskjema: 28.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 099/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker