Økologi - bruk av kompostert husholdningsavfall

Kommisjonsforordning (EF) nr. 592/2006 av 12. april 2006 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 592/2006 of 12 April 2006 amending Annex II of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innemmet i EØS-avtalen 9. desember 2006 ved EØS-komitéens beslutning nr. 146/2006.

Sammendrag av innholdet:

Rettsakten viderefører muligheten til å bruke kompostert husholdningsavfall under visse forutsetninger på permanent basis. Rådsforordning (EØF) nr. 2092/91, med endringsforordninger, har tillatt bruk av kompostert husholdningsavfall som gjødsel- og jordforbedringsmiddel i økologisk landbruk fram til 31. mars 2006.    

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift av 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) i tillegg til at den må gjennomføres som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonen ba i slutten av 2005 om innspill til om muligheten til å bruke kompostert husholdningsavfall i økologisk landbruk skulle avvikles eller forlenges. Norge sendte da et skriftlig innspill og uttrykte ønske om å forlenge denne muligheten på permanent basis. Det ble innhentet synspunkter fra Debio, Bioforsk Økologisk og Oikos som alle støttet dette.

Bakgrunnen for eventuelt ikke ønske å forlenge muligheten til å bruke kompostert husholdningsavfall er at slikt avfall kan være forurenset av diverse uønskede elementer. Økologiregelverket setter imidlertid grenser for innhold av tungmetaller i den ferdige komposten. I Norge har vi i tillegg grenseverdier for patogener, og både innsamling og produksjon blir kontrollert av det offentlige. Tilførsel av uønskede stoffer til økologisk jord og produkter gjennom kompostert husholdningsavfall ansees ikke som noe problem i Norge.

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Regelverksendringen har blitt diskutert i Kommisjonens faste komité for økologisk landbruksproduksjon (SCOF), hvor representanter fra LMD og Mattilsynet har deltatt. Forslaget fikk støtte av flertallet på møtet i SCOF den 23. mars 2006.

Notatet er godkjent av Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk, Landbruks- og matdepartementet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)592
Rettsaktnr.: 0592/2006
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32006R0592

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2006
Frist returnering standardskjema: 18.07.2006
Dato returnert standardskjema: 30.06.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 146/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.07.2006
Høringsfrist: 22.09.2006
Frist for gjennomføring: 16.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen