Økologi - vilkår fjørfe

Kommisjonsforordning (EF) nr. 699/2006 av 5. mai 2006 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 når det gjelder vilkårene for tilgang for fjørfe til løpegård ute...

Commission Regulation (EC) No 699/2006 of 5 May 2006 amending Annex I of Council Regulation (EEC) No 2092/91 as regards conditions of access for poultry to open-air runs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.06.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Regelverksendringen har blitt diskutert i Kommisjonens faste komité for økologisk landbruksproduksjon (SCOF), hvor representanter fra LMD og Mattilsynet har deltatt. Kommisjonen la i desember 2005 fram et forslag som begrenset muligheten for å holde fjørfeet innendørs uten at de mistet økologisk status til tre måndeder. Dette forslaget fikk imidlertid ikke nok støtte, og Kommisjonen valgte å legge fram et nytt forslag uten begrensninger i tidsrommet fjørfeet kan holdes innendørs på møtet i SCOF den 23. mars 2006. Forslaget fikk da støtte av flertallet i komiteen.  

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. desember 2006 ved EØS-komitéens beslutning nr. 146/2006.

Sammendrag av innholdet:

Rettsakten setter vilkårene for at fjørfe skal kunne opprettholde økologisk status om veterinær krav gjør at de ikke kan få tilgang til løpegård ute. En av de generelle reglene i økologisk landbruksproduksjon er at alle husdyr skal ha tilgang til utearealer når vær og føre tillater det. Vannfugl skal også ha tilgang til en dam, sjø eller bekk. Regelverket åpner ikke opp for at fjørfe kan opprettholde økologisk status hvis dette kravet ikke kan overholdes, selv om dette er en følge av et påbud om å holde alt fjørfe innendørs for å hindre spredning av smittsomme dyresykdommer. Økologisk status opprettholdes imidlertid for pattedyr, hvis tilsvarende tiltak blir satt i verk for disse produksjonene.

Rettsakten endrer regelverket slik at fjørfe kan opprettholde økologisk status, selv om det blir påbud om å holde dyrene inne. Restriksjonene skal være basert på fellesskapslovgivning som har til hensikt å beskytte menneskers eller dyrs helse. Fjørfeet skal da ha tilgang til grovfôr og passende substrat innendørs. Rettsakten fastsetter også at Kommisjonen skal vurdere regelverksendringen igjen innen 15. oktober 2006, med særlig hensyn til dyrevelferd.

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift av 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften).

Dagens gjeldende regelverk på området er forordning (EØF) nr. 2092/91, vedlegg I, B. Den nye rettsakten vil tilføye et nytt punkt 8.4.7, som blir et unntak til punkt 8.4.2 og 8.4.5.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Regelverksendringen har blitt aktuell på grunn av funn av fugleinfluensa i Europa høsten 2005. Da Norge høsten 2005 fikk et forbud mot utegående fjørfe, ble det bestemt at økologisk fjørfe kunne opprettholde økologisk status selv om forordningens krav om utegange ikke var oppfylt (forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap). Bakgrunnen for dette var at Kommisjonen på et møte i Den faste komiteen for næringsmiddelkjeden og dyrehelse ga uttrykk for at slike felleskapstiltak var grunn til å avvike fra økologiregelverket. Da det på nytt ble forbud mot utegående fjørfe i februar 2006, fikk økologisk fjørfe fremdeles opprettholde økologisk status, i påvente av en endringsforordning fra Kommisjonen. Det samme ble gjort i flere andre land, blant annet Danmark og Nederland.

Norge har sendt Kommisjonen et skriftlig innspill om at vi ikke ønsker en tidsbegrensning på hvor lenge fjørfeet kan holdes innendørs i en situasjon hvor fellesskapstiltak mot smittsomme dyresykdommer krever et slikt tiltak. Det anses likevel som positivt at Kommisjonen skal vurdere konsekvensene av rettsakten innen 15. oktober 2006, da rettsakten forventes å kunne ha store konsekvenser for dyrevelferden og forbrukernes oppfatning av økologiske fjørfeprodukter.

Rettsakten vurderes som akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Notatet er godkjent av Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk, LMD.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)699
Rettsaktnr.: 0699/2006
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32006R0699

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2006
Frist returnering standardskjema: 18.07.2006
Dato returnert standardskjema: 30.06.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 146/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.07.2006
Høringsfrist: 22.09.2007
Frist for gjennomføring: 16.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen