Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2006/270/EF av 4. april 2006 endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

Commission Decision 2006/270/EC of 4 April 2006 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført i Norges samtidig med at den trer i kraft i EU ved at det er sendt melding til grensekontrollstasjonene om endret liste.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 92/452/EØF over godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater. Endringene gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA og går ut på at en tidligere godkjent gruppe tas ut av listen, mens en ny føyes til. Videre oppdateres navn- og adresseopplysningene for to andre godkjente grupper. 

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding til grensekontrollstasjonene om endring i listen over embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater som er godkjent for eksport.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/270/EF
Celexnr.: 32006D0270

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker