Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/274/EF av 6. april 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland og oppheving av vedtak 2006/254/EF...

Commission Decision 2006/274/EC of 6 April 2006 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Germany and repealing Decision 2006/254/EC (notified under document number C(2006) 1556)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift av 28. april 2006 nr. 475 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i EØS-området.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter visse restriksjoner i forhold til handel med levende svin og visse produkter av svin på grunnlag av utbrudd av klassisk svinepest i Tyskland. Rettsakten retter seg hovedsakelig mot Tyskland ved at tyske myndigheter skal sikre at det ikke sendes svin fra Nordrhein-Westfalen til andre medlemsstater eller til tredjeland. Det er dessuten nødvendig å utvide restriksjonene for å begrense kontakten til og mellom svinebesetninger i bestemte deler av Tyskland.

For de delene av rettsakten som retter seg mot medlemsstatene, gjelder visse restriksjoner mot å sende svin til slakterier i Nordrhein-Westfalen. Medlemsstatene skal også sikre at kjøretøy som har vært brukt til transport av svin i Tyskland eller har vært på sted hvor det holdes gris i Tyskland, skal rengjøres og desinfiseres to ganger og ikke brukes til transport av svin i tre dager. Likeledes må det fremlegges bevis til kompetente myndigheter for at kjøretøyene er desinfisert

Rettsakten krever fastsettelse av forskrift for å gjennomføre de delene av sikkerhetsvedtaket som retter seg mot medlemsstatene.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel .

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/274/EF
Celexnr.: 32006D0274

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.05.2006

Lenker