Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/285/EF av 12. april 2006 om endring av vedtak 2003/135/EF når det gjelder utvidelse av planene for utryddelse og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest til visse områder i Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz og opphør av disse planene i andre områder av Rheinla...

Commission Decision 2006/285/EC of 12 April 2006 amending Decision 2003/135/EC as regards the extension of plans for the eradication and emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever to certain areas of North Rhine-Westfalia and Rhineland-Palatinate and the termination of th...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer planene som Tyskland har for utryddelse av klassisk svinepest (KSP) hos villsvin og vaksinering av villsvin i den forbindelse. Tyskland har informert Kommisjonen om at KSP har spredt seg til villsvin i visse områder av Nordrhein-Westfalen. Planene for utryddelse og vaksinering må derfor utvides til disse områdene og tilstøtende områder i Rheinland-Pfalz. Tyskland har også informert om at i visse områder i Rheinland-Pfalz har situasjonen bedret seg betraktelig, og det er ikke lenger behov for å ha planer for disse områdene. Vedtak 2003/135/EF er en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 137/2003 av 7. november 2003).

Merknader

Rettsakten får ingen  praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/285/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0285

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2006
Frist returnering standardskjema: 02.06.2006
Dato returnert standardskjema: 29.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen