Vet - sykdomsfrihet

Kommisjonsvedtak 2006/290/EF av 18. april 2006 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse regioner i Italia er offisielt fri for storfetuberkulose og enzootisk bovin leukose og at Slovakia er offisielt fri for enzootisk bovin leukose...

Commission Decision 2006/290/EC of 18 April 2006 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain regions of Italy are officially free of bovine tuberculosis and enzootic bovine leukosis and that Slovakia is officially free of enzootic bovine leukosis...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer lister over medlemsstater eller regioner i medlemsstater hvor besetninger er erklært offisielt fri for storfetuberkulose og enzootisk bovin leukose. Italia har dokumentert at regionen Friuli-Venezia Giulia er fri for storfetuberkulose og at regionen Molise er fri for enzootisk bovine leukose. Slovakia har dokumentert at hele landet er fritt for enzootisk bovin leukose. Vedlegg I og III til vedtak 2003/467/EF blir endret i henhold til vedlegget til gjeldende rettsakt.

Vedtak 2003/467/EF er en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004).

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/290/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2006
Frist returnering standardskjema: 02.06.2006
Dato returnert standardskjema: 29.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen