Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - tiltak fiskesykdommer

Kommisjonsvedtak 2006/272/EF av 5. april 2006 om endring av vedtak 2004/453/EF når det gjelder Sverige og UK...

Commission Decision 2006/272/EC of 5 April 2006 amending Decision 2004/453/EC as regards Sweden and the United Kingdom...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2003/453/EF når det gjelder infeksiøs pankreasnekrose (IPN) i Sverige. Hele Sverige har vært erklært fritt for IPN og listet i vedlegg I til vedtak 2004/453/EF. Det er nå meldt om ett tilfelle av IPN hos villfisk og ett tilfelle hos oppdrettsfisk i kystområdene i Sverige. Innlandet er imidlertid fortsatt fritt. Fastlandet føres fortsatt opp som fritt i vedlegg I Kapittel I til vedtak 2004/453/EF, mens kystområdet føres opp som område der det er godkjent kontroll- og utryddelsesprogram i vedlegg II Kapittel II i samme vedtak. Etter samme vedtak skal det være rettet overvåking av en sykdom når bare deler av et lands territorium er fritt for sykdommen. I rettsakten fastslås det at UK kan slippe å ha rettet overvåking i Nord-Irland for sykdommer som Nord-Irland er erklært fri for, når Irland også er fri for de samme sykdommene. Dette gjelder selv om andre deler av UK ikke er fri for disse sykdommene.

Vedtak 2004/453/EF er en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 27/2005 av 11. mars 2005).

Merknader

Rettsakten krever endringer i lister i forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/272/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/453/EF
Celexnr.: 32006D0272

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2006
Frist returnering standardskjema: 19.05.2006
Dato returnert standardskjema: 29.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen