Vet - TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006 av 31. mars 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder nasjonale kontrollprogrammer for scrapie og tilleggsgarantier, unntak fra visse krav i vedtak 2003/100/EF og oppheving av forordning (EF) nr. 1874/2003...

Commission Regulation (EC) No 546/2006 of 31 March 2006 implementing Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards national scrapie control programmes and additional guarantees and derogating from certain requirements of Decision 2003/100/EC and repealing Re...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner de nasjonale kontrollprogrammene for skrapesjuke i Danmark, Østerrike, Finland og Sverige. De fire landene gis tilleggsgarantier ved handel med småfe og avlsmateriale av småfe og fritas fra avlsprogrammet for sau med hensyn på TSE-resistens i vedtak 2003/100/EF. Samtidig oppheves forordning (EF) nr. 1874/2003.

Vedtak 2003/100/EF fastsetter minimumskravene for opprettelse av avlsprogrammer for TSE-resistens hos sau og krever at alle medlemsstatene skal ha avlsprogram. Det er imidlertid mulighet for unntak fra kravet om avlsprogram hvis en medlemsstat har et nasjonalt kontrollprogram for skrapesjuke som kan godkjennes. Etter å ha lagt fram sine kontrollprogrammer for skrapesjuke fikk Danmark og Sverige unntak fra avlsprogrammet og ble innvilget tilleggsgarantier ved handel med småfe og avlsmateriale av småfe i forordning (EF) nr. 1874/2003. Ved endring av sistnevnte forordning i forordning (EF) nr. 1472/2004, fikk Finland samme unntak og tilleggsgarantier.

Østerrike har nå lagt fram sitt kontrollprogram for skrapesjuke og har bedt om nesten tilsvarende unntak og tilleggsgarantier, og det innvilges ved rettsakten. Av praktiske grunner oppheves forordning (EF) nr. 1874/2003 og erstattes av gjeldende rettsakt. I tillegg gjøres noen endringer i tilleggsgarantiene etter forespørsel fra Danmark, Finland og Sverige. Disse landene har noe strengere program enn Østerrike, og får godkjent endringer i tileggsgarantiene slik at det ikke er tillatt å innføre småfe fra land med godkjent program til andre land med godkjent program dersom de kommer fra besetning hvor det finnes småfe som har flytterestriksjoner pga. TSE. Bakgrunnen for dette er at ved innførsel av småfe til Østerrike, båndlegges bare det innførte dyret og ikke hele besetningen.

Vedtak 2003/100/EF og forordning (EF) nr. 1874/2003 er begge en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 140/2003 av 7. november 2003 og nr. 119/2004 av 24. september 2004).

Merknader

Rettsakten medfører egentlig ikke behov for regelverksendring, men den må gjennomføres som norsk forskrift fordi den er en forordning. Rettsakten er implementert i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) § 2 tredje ledd ved endringsforskrift 8. november 2007 nr. 1233. Tilleggskravene som følger av ESA vedtak 30/07/COL.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norge har sendte søknad til ESA om å få unntak fra avlsprogrammet, godkjent skrapesjukeprogrammet og innvilget tilsvarende tillleggsgarantier. Norge ba ikke om at tilleggsgarantiene skal kreves ved tilfeller av skrapesjuke Nor98 eller avlsmateriale. Dette ble innvilget av ESA 19. februar 2007 i ESA-vedtak 30/07/COL.

Form 1 for notifisering til ESA ble sendt til LMD 05.11.2007.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0546/2006
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32006R0546

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2006
Frist returnering standardskjema: 19.05.2006
Dato returnert standardskjema: 29.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2007
Høringsfrist: 14.09.2007
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 08.11.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.11.2007

Lenker

Til toppen