Vet - MKS, laboratorier

Kommisjonsvedtak 2006/552/EF av 3. august 2006 om endring av vedlegg XI i direktiv 2003/85/EF angående liste over laboratorier som er godkjent for å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus til vaksineproduksjon...

Commission Decision 2006/552/EC of 3 August 2006 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus for vaccine production...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter del B av vedlegg XI i direktiv 2003/85/EF. Det innebærer en oppdatering av listen over laboratorier som er autorisert for håndtering av levende MKS virus til vaksineproduksjon. Tyskland har fornyet nødvendige sikkerhetsgarantier for sitt laboratorium og listen endres angående dette laboratoriet.

Merknader 

Rettsakten medfører ikke behov for endringer i regelverket.

Gjeldende regelverk på området:

Forskrift 27. juni 2002 om bekjempelse av dyresjukdommer

Forskrift 20. desember 1999 om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr (vaksinasjonsforskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Ingen laboratorier i Norge er godkjent for håndtering av levende MKS virus for produksjon av vaksiner.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/552/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/85/EF
Celexnr.: 32006D0552

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2006
Frist returnering standardskjema: 28.09.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen