Vet - zoonoser, salmonella

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1177/2006 av 1. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 når det gjelder kravene til bruk av spesifikke kontrollmetoder innenfor rammene for nasjonale kontrollprogrammer for salmonella hos fjørfe...

Commission Regulation (EC) No 1177/2006 of 1 August 2006 implementing Regulation (EC) 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards requirements for the use of specific control methods in the framework of the national programmes for the control of salmonella in poultry...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 73/2007, med virkning den 7. juli 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever og erstatter forordning (EF) nr. 1091/2005 når det gjelder begrensninger for bruk av Salmonellavaksine og antibakterielle midler til avlsfjørfe under nasjonalt kontrollprogram for Salmonellafastsatt på bakgrunn av forordning (EF) nr. 2160/2003, jf. art 8.

Forordning (EF) nr. 1091/2005 regulerer hvilke metoder som kan, skal eller ikke skal brukes i sammenheng med kontrollprogram for salmonella i kommersielt fjørfehold. I henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 2160/2003 kan Kommisjonen beslutte at visse metoder kan, skal eller ikke skal brukes i sammenheng med kontrollprogrammer for alle zoonoser og zoonotiske agens. Hovedregelen er at det ikke skal brukesantibakterielle midler og at vaksinering kan benyttes.


Forordning (EF) nr. 1177/2006 forankrer et generelt forbud mot å bruke antimikrobielle midler for å kontrollere salmonella i fjørfe som inngår i et lands kontrollprogram, med unntak av de som tillates etter direktiv 2001/82/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004 ved bruk i følgende situasjoner:

· dyr som har salmonellainfeksjon med kliniske symptomer som man vil forvente medfører utilbørlig lidelse for dyrene
· for å ta vare på verdifullt genetisk materiale med henblikk på å bygge opp nye salmonellafrie flokker, herunder «eliteflokker», flokker av truede arter og flokker som holdes i forskningsøyemed
· etter individuell tillatelse fra ansvarlig myndighet når det foreligger en annen hensikt enn salmonellabekjempelse av en mulig infisert flokk, spesielt etter påvisning av salmonella i rugeri/klekkeri eller i driftsenheten


Bruk av antimikrobielle midler skal godkjennes og være under oppsyn av ansvarlig myndighet.


Rettsakten forbyr bruk av levende vaksine mot salmonella i nasjonale kontrollprogram med mindre produsenten av vaksinen kan henvise til en bakteriologisk metode hvor man kan skille vaksinestammen fra naturlig forekommende stammer.

Den store endringen er at den nye forordning (EF) nr. 1177/2006 skal omfatte alt fjørfe. I tillegg stilles det krav om at bruk av levende Salmonellavaksiner til verpehøns i regi av nasjonalt kontrollprogram skal være betinget av at vaksinen er trygg og at vaksinen er tillatt for slik bruk etter direktiv 2001/82/EF. Det er også lagt inn påbud om bruk av Salmonellavaksiner til verpehøns senest 1. januar 2008 dersom prevalensen av S. Enteritidis er over 10 %.

Merknader

Forskrift 28. august 2007 nr. 1013 implementerer forordningen ved henvisningsforskrift. Forskrift 28. august 2007 nr. 1014 endret forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg § 13 for å sikre henvisning til forksriften som implementerte forordning (EF) nr. 1177/2006.

På bakgrunn av diskusjoner på arbeidsgruppenivå i EU, tolker Mattilsynet ovenfor nevnte forordninger dit hen at det ikke er nødvendig å tillate bruk av vaksiner. Det er derfor ikke foreslått endring av forskrift 20. desember 1999 nr. 1310 om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr § 5 som gjør det forbudt å bruke Salmonellavaksine

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Mattilsynet sendte Form 1 til LMD for videresending til ESA den 10.09.2007.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1177/2006
Basis rettsaktnr.: 2160/2003
Celexnr.: 32006R1177

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2006
Frist returnering standardskjema: 28.09.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 073/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen