Bløtdyr - sykdomslister

Kommisjonsvedtak 2006/775/EF av 13. november 2006 som endrer vedlegg D til rådsdirektiv 95/70/EF om listen over eksotiske muslingsykdommer som er gjenstand for harmoniserte kontrolltiltak i fellesskapet (notifisert under dokumentnummer C(2006) 5390)...

Commission Decision 2006/775/EC of 13 November 2006 amending Annex D to Council Directive 95/70/EC as regards the list of exotic mollusc diseases subject to harmonised Community Control measures....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over hvilke sykdommer hos muslinger som er å regne som eksotiske i EU. Eksotiske sykdommer er sykdommer som ennå ikke forekommer i EU, og som det på fellesskapsnivå er satt felles regler for å kontrollere utbredelsen av.

På listen nå står

1. Infeksjon med Bonamia exitiosa

2. Infeksjon med Perkinsus marinus

3. Infeksjon med Microcytos mackini.

Følgende sykdommer er ved endringen tatt ut av listen:

1. Bonamiose/Microcytos roughleyi

2. Marteiliose/Marteilia sydneyi

3. Perkinsose/Perkinsus olseni/atlanticus 

4. MSX-sykdom/Haplosporidium nelsoni

5. SSO-sykdom/Haplosporidium costale

6. Withering syndrome hos abaloner/Candidatus Xenohaliotis californiensis

Bakgrunnen for at sykdommene tas ut av listen er at nye epidemiologiske undersøkelser har vist at sykdommene enten forekommer i Fellesskapet i stor utspredning, eller at de ikke har noen vesentlig innvirkning.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter. 

I norsk regelverk finnes også en nasjonal sykdomsliste, se forskrift 1. januar 1995 nr. 99 om fortegnelse over sykdommer hos fisk og andre akvatiske dyr som omfattes av matloven. Det antas at rettsakten ikke krever endring i denne. 

Administrative og økonimiske konsekvenser

Listen over sykdommer er blitt kortere. Det antas at rettsakten ikke vil få vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser.  

Sakkyndige instanser merknader/høringsuttalelser

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/775/EF
Basis rettsaktnr.: 1995/70/EF
Celexnr.: 32006D0775

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2006
Frist returnering standardskjema: 29.12.2006
Dato returnert standardskjema: 14.02.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 046/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen