Fôrvarer - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1876/2006 av 18. desember 2006 om midlertidig og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr...

Commission Regulation (EC) No 1876/2006 of 18 December 2006 concerning the provisional and permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007. Forskriftsendringen ble fastsatt 31. juli 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler en mikroorganisme, to enzymprodukteter og ett konserveringsmiddel.

Rettsakten omhandler en mikroorganisme, to enzymprodukteter og ett konserveringsmiddel.

E 12 består av mikroorganismen Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R som er godkjent til slaktekylling, slaktekalkun og verpehøns. Godkjenningen gjelder for 4 år og er gjort iht. dir.70/524/EEC. Handelsnavnet på produktet er Biacton. Det er tidligere gitt permanent godkjenning til avvendt smågris (E-1714)

E 59 er en blanding av fem enzymer, endo-1,4-beta-xylanase, endo-1,3(4)-beta-glucanase, subtilisin, alfa-amylase og polygalacturonase. De produseres av følgende mikroorganismer, Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), Bacillus subtilis (ATCC2017), Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), og Aspergillus aculeatus (CBS 589.94). Produktet er godkjent for fire år og bruksområdet er slaktekalkun. Det er tidligere permanent godkjent til slaktekylling (E1637), og midlertidig godkjent til and og verpehøns. Bruksområdet er fôrvarer som inneholder mye stivelse og ikke stivelsesholdige polysakkarider.


E 1602  inneholder tre enzymer, endo-1,4-beta-glucanase, endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase. De produseres av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) og produktet foreligger både som granulat og i flytende form. Permanent godkjenning er gitt til verpehøns og avvendt smågris. Det er tidligere permanent godkjent til slaktekylling og slaktekalkun. Bruksområdet er fôrvarer som inneholder mye ikke stivelsesholdige polysakkarider, mer enn 30% kveite, tritikale eller bygg.

E 700  er permanent godkjent som konserveringsmiddel og består av Na-benzoat 140 g/kg, propionsyre 370 g/kg og Na-propionat 110 g/kg.  Det er godkjent for konservering av rått korn med over 15 % vann. Bruksområdet er fôr til gris og mjølkeku. Det var tidligere midlertidig godkjent.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12.april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1876/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1876

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2006
Frist returnering standardskjema: 15.01.2007
Dato returnert standardskjema: 25.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 039/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 31.07.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen