Kommisjonesforordning (EF) nr. 1609/2006 av 27. oktober 2006 om tillatelse til i en toårsperiode å markedsføre morsmelkerstatninger fremstilt på basis av hydrolysater av myseprotein fremstilt av kumelksprotein....

Kommisjonesforordning (EF) nr. 1609/2006 av 27. oktober 2006 om tillatelse til i en toårsperiode å markedsføre morsmelkerstatninger fremstilt på basis av hydrolysater av myseprotein fremstilt av kumelksprotein....

Commission Regulation (EC) No 1609/2006 of 27 October 2006 authorising the placing on the market of infant formulae based on hydrolysates of whey protein derived from cow's milk protein for a two-year period....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27.04.2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir en midlertidig omsetningstillatelse for et morsmelkerstatningsprodukt som ikke er i samsvar med kravene i direktiv 91/321/EØF. Dette dirktivet som setter krav til innholdet i morsmelkerstatninger, og er hjemlet i direktiv 89/398/EØF om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.

Kommisjonen har mottatt en konkret søknad om tillatelse til å omsette morsmelkerstatning hvor proteininnholdet er lavere enn minimumsgrensen i direktiv 91/321/EØF. EFSA har vurdert sammensetningen og funnet den akseptabel. Selv om tillatelsen er gitt på bakgrunn av søknad for et bestemt produkt, er tillatelsen utformet som en generelt unntak fra direktiv 91/321/EØF. Tillatelsen til å omsette produktet gjelder i en toårsperiode fra vedtakstidspunktet.

Merknader

Rettsakten må implementeres i norsk rett ved en ny henvisningsbestemmelse i forskrift 11. oktober 2001 nr 1163 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Mattilsynet anseer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1609/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1609

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2006
Frist returnering standardskjema: 11.12.2006
Dato returnert standardskjema: 14.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.05.2008

Lenker

Til toppen