Kommisjonsdirektiv 2006/2/EF av 6. januar 2006 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvalitative analyser av binære tekstilfiberblandin...

Kommisjonsdirektiv 2006/2/EF av 6. januar 2006 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvalitative analyser av binære tekstilfiberblandinger....

Commision Directive 2006/2/EC of 6 January 2006 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annexe II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain ethods for quantitative analysis of binary textile mixtures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Direktivet er tatt inn i "Official Journal of the European Uninon" 10. januar 2006. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 9. desember 2006.

Det er foretatt endringer i direktiv 96/74/EF ved å føye til fibrene ”polylaktid” og ”elastomultiester” til listen over fibere i vedlegg I og II til det direktivet. Det er således nødvendig å definere en ensartet test metode for ”polylaktid” og ”elastomultiester”. Dette er gjort i direktiv 2006/2EF.

Rettsakten gjelder testmetoder for binære tekstilfiberblandinger og gjør endringer i direktiv 96/73/EF.

Norge har ikke deltatt i arbeidsgruppen.

Rådsdirektiv 96/73/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift av 23. september 1996 om metoder for kvalitative analyser binære tekstilfiberblandinger i medhold av lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 5, jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. A XI (Rdir 96/73/EF). Forskriften er endret 21. januar 1999. Forskriften er fastsatt av Barne- og familiedepartementet nå Barne- og likestillingsdepartementet.

I henhold til § 4 i forskriften skal det ved kontroll av sammensetningen av tekstilprodukter som bringes på markedet benyttes de metoder for kvantitative analyser av tekstilfiberblandinger, herunder forberedelse av prøvematerial og analysemetoder, som vedlegg I og vedlegg II i forskriften anviser.

Endring i bilag II til direktivet har medført endring i vedlegg II til forskrift om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. Polylaktid og elastomultiester er føyd til ulike analysemetoder. Videre har polyester, polypropylen, elastan og glassfiber fått nye nummer.

Endringene er gjennomført ved at Barne- og likestillingsdepartementet 20. desember 2006 fastsatte forskrift om endring i forskrift 23091996 om metoder for kvatitative analyser av binære tekstilfiberblandinger - endring i vedlegg II. Endringene trådte i kraft 1. januar 2007. 

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene er funnet relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/2/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2006
Frist returnering standardskjema: 24.02.2006
Dato returnert standardskjema: 20.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 145/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.09.2006
Høringsfrist: 06.11.2006
Frist for gjennomføring: 01.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.01.2007

Lenker

Til toppen