Kommisjonsdirektiv 2006/3/EF av 9. januar 2006 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag I og II i direktiv 96/74/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om tekstilnavn...

Kommisjonsdirektiv 2006/3/EF av 9. januar 2006 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag I og II i direktiv 96/74/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om tekstilnavn...

Commision Directive 2006/3/EC of 9 January 2006 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I and II to Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council on textile names...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Korrigeringen er publisert i "Official Journal of the European Union" 10. januar 2006. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 9. desember 2006.

Det er foretatt endringer i direktiv 96/74/EF ved å føye til fiberen ”elastomultiester” til listen over fibere i vedlegg I og II til direktivet. Det er således nødvendig å definere ”elastomultiester”. Dette er gjort ved direktiv 2006/3/EF. Endringen gjøres i vedlegg I med tilføyelse i rekke 45 ”elastomultiester” samt en definisjon av denne fibertypen.

I vedlegg II er 45 Elastomultister 1,50 føyd til.

Norge har ikke deltatt i arbeidsgruppen.

Det er også publisert en korrigering til direktivet 96/74/EF som endrer fuktighetsfaktoren for acetat slik:

På side 48 i bilag II i tredje kolonne under gjenstand 19

endres fra         19                               Acetat              19,00

til                     19                               Acetat              9,00

Rådsdirektiv 96/74/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift av 3. desember 1998 om fibermerking av tekstilprodukter fastsatt med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 3a. Jf. kgl. res. 22. desember 1995. Jf. EØS-avtalen vedlegg II ka. A XI (Rdir 96/74/EF og Kom.dir. 97/37/EF). Forskriften er fastsatt av Barne- og familiedepartementet nå Barne- og likestillingsdepartementet.

Vedleggene til forskriften er oppdatert tilsvarende endringene som er vedtatt i direktiv 96/74/EF og publisert korrigering til direktivet. Bl.a. er vedlegg D ”Fuktighetsfaktorer til bruk ved beregningen av fibervekten i et tekstilprodukt” i forskriften oppdatert.

Endringene er gjennomført ved at Barne- og likestillingsdepartementet 20. desember 2006 fastsatte forskrift om endringer i forskrift 03121998 nr. 1290 om fibermerking av tekstilprodukter - endring i vedlegg A og vedlegg B. Endringene trådte i kraft 1. januar 2007. 

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene er funnet relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/3/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2006
Frist returnering standardskjema: 24.02.2006
Dato returnert standardskjema: 20.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 145/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.09.2006
Høringsfrist: 06.11.2006
Frist for gjennomføring: 01.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.01.2007

Lenker

Til toppen