utkast til EØS-notat om endringsdirektiv 2005/88/EF om endring av direktiv 2000/14/EF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatnes lovgivning om støyemisjon i miljøet fra maskiner til utendørsbruk...

utkast til EØS-notat om endringsdirektiv 2005/88/EF om endring av direktiv 2000/14/EF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatnes lovgivning om støyemisjon i miljøet fra maskiner til utendørsbruk...

Directive 2005/88/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 amending Directive 2000/14/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

Det opprinnelige direktiv 2000/14/EF er gjennomført i forskrift 19. august 1994 nr. 820 om maskiner vedlegg IX om krav til støyemisjon fra maskiner og annet utstyr til utendørs bruk.

Endringene som følger av direktiv 2005/88/EF vil måtte gjennomføres i maskinforskriften vedlegg IX punkt 7. Konkret vil endringene skje i tabellen over støygrenser i punkt 7, og det er to verdier som må endres i tabellen.

Direktoratet for arbeidstilsynet er i ferd med å sende saken på høring med seks ukers frist, og endringene vil deretter bli implementert i maksinforskriftens vedlegg.

Direktoratet for arbeidstilsynet er ikke kjent med at noen sakkyndige instanser har gitt uttrykk for synspunkter i forhold til forslaget.

Bakgrunnen for dette endringsdirektivet er at en arbeidsgruppe i EU konkluderte med at enkelte av støygrensene som var fastsatt i det opprinnelige direktiv 2000/14/EØF, ikke var teknisk gjennomførbare. Dette medførte at man må gjøre enkelte endringer i listen som finnes i artikkel 12 i direktiv 2000/14/EF.

De konkrete endringene gjelder støygrensene for sveise- og strømaggregater, gressklippere samt elektrisk drevne gresstrimmere og gresskanttrimmere.

Vurdering

Dette forslaget vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for norske virksomheter, men bidrar til at regelverket generelt kommer i samsvar med den tekniske virkeligheten.

På bakgrunn av dette bør direktivet gjennomføres i Norge og direktivet vurderes som relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/088/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/014/EF
Celexnr.: 32005L0088

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2006
Frist returnering standardskjema: 23.02.2006
Dato returnert standardskjema: 20.04.2006
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.02.2006
Høringsfrist: 07.03.2006
Frist for gjennomføring: 21.04.2006
Til toppen