Vet - AI (aviær influensa)

Rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for kontroll av aviær influensa og oppheving av direktiv 92/40/EØF...

Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer og erstatter direktiv 92/40/EF om felleskapstiltak for å bekjempe hønsepest. Det er krav om at medlemsstatene skal gjennomføre bestemmelsene i rettsakten senest fra 1. juli 2007. Direktiv 92/40/EØF oppheves samme dato.
Rettsakten endrer definisjonen av aviær influensa, slik at lavpatogene virus av subtype H5 eller H7 også omfattes.
 
Rettsakten pålegger medlemsstatene å ha et overvåkningsprogram for AI i den kommersielle fjørfepopulasjonen og hos villfugl. Hensikten med programmet er å finne prevalensen av H5 og H7 hos forskjellige arter.

Rettsakten fastsetter minimumstiltak for bekjempelse av aviær influensa hos tamfjørfe/-fugl i Fellesskapet. Dette omfatter bl.a:

 • Krav om nasjonal meldeplikt ved mistanke om og internasjonal rapportering ved utbrudd av aviær influensa
 • Tiltak ved mistanke om utbrudd hos tamfjørfe-/fugl
 • Tiltak ved utbrudd av høypatogen aviære influensa (HPAI) hos tamfjørfe/-fugl, her under opprettelse av og tiltak i risiko-og observasjonssoner
 • Tiltak ved funn av lavpatogen aviær influensa (LPAI) hos tamfjørfe/-fugl, her under opprettelse av og tiltak i restriksjonssone. Håndtering av LPAI er nytt med denne rettsakten
 • Tiltak for å unngå spredning av influensavirus av aviær opprinnelse til andre arter
 • Prinsipper for rengjøring, desinfeksjon og gjeninnsetting av dyr
 • Prinsipper for diagnostiske prosedyrer og referanselaboratorier
 • Prinsipper for nødvaksinasjon ved et utbrudd og for forebyggende vaksinering ved spesielt høy risiko for introduksjon og spredning av aviær influensa. Det er nytt at EU åpner for forebyggende vaksinasjon.

Medlemsstatene skal utarbeide en bekjempelsesplan som skal godkjennes av Kommisjonen (for Norge av ESA).

OIE har et eget kapittel om aviær influensa i sin handelsstandard samt et kapittel om krav til diagnostikk. Rettsakten tar høyde for og skal være på linje med OIEs krav. Referansekapittel 2.7.12 og vedlegg 3.8.9 i dyrehelsekoden og kapittel 2.1.14 i diagnostisk manual.

Merknader

Rettsakten innfører et krav om kartlegging/overvåking av aviær influensa. Rettsakten krever at det utarbeides en bekjempelsesforskrift for aviær influensa og gjøres endringer i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer, samt forskrift 19. mars 1965 nr. 9941 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven.

Mattilsynet innførte et overvåkingsprogram for aviær influense for 2006 på nasjonalt grunnlag (siden direktivet ikke vil tre i kraft i EU-landene før 1.7.2007).Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan for aviær influensa i tråd med rettsakten. Planen er allerede tatt i bruk og blir oppdatert fortløpende.

Omfanget av overvåkingen skal være i henhold til retningslinjer. Mattilsynet har valgt å basere årets overvåkingsprogram på en minimumsovervåking av tam- og villfugl, som ble beregnet til ca. 3 millioner kroner. Imidlertid er aktiv villfuglovervåking nå planlagt intensivert, noe som vil medføre en ekstra kostnad på anslagsvis kr. 850 000. Det antas at kravene til overvåking og dermed omfanget av kostnader vil variere over tid ut fra en faglig vurdering. Mattilsynets overvåkingsprogram for 2007 er kostnadsberegnet til om lag 3,85 millioner kroner. Dette dekkes innenfor Mattilsynets budsjettramme.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Fellesskapsbestemmelsene som regulerer hvilke tiltak som skal settes i verk ved påvisning av AI i den kommersielle fjørfepopulasjonen inntil den nye rettsakten trer i kraft, er nedfelt i direktiv 92/40/EØF. Imidlertid anses ikke tiltakene i direktiv 92/40/EF som tilstrekkelige i dagens situasjon, og EU innfører i februar 2006 derfor mer tilpassede tiltak. Av juridiske årsaker kan EU-kommisjonen ikke pålegge medlemsstatene å innføre tiltak i henhold til 2005/94/EF. Derfor har Kommisjonen utarbeidet rettsakter med tiltak som skal gjelde i dagens situasjon. Vedtak 2006/135/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa hos fjørfe i Fellesskapet ble fastsatt 17. februar og omhandler opprettelse av soner rundt dyrehold der høypatogen aviær influensa A-virus av subtype H5 er funnet, samt tiltak i sonene. Bestemmelsene i vedtaket er delvis avvikende fra direktiv 2005/94/EF. Videre er det utarbeidet et forslag til tiltak i dyrehold med mistanke eller bekreftet HPAI, som er til vurdering av medlemsstatene før votering i SCFCAH.


Direktiv 92/40/EØF er implementert i Norge ved ”Instruks 8. juli 2004 om bekjempelse av visse A- og B-sykdommer. Instruksen lyder: ”Inntil det foreligger nye eller reviderte planer/instrukser om bekjempelse av de aktuelle sjukdommene nevnt under, skal bestemmelsene i følgende rettsakter gjennomføres ved en eventuell bekjempelse:
3. Direktiv 92/40 EØF av 19. mai 1992 om fellesskapsforanstaltninger for bekjempelse av aviær influensa, med endringer”

Mattilsynet har utarbeidet en foreløpig bekjempelsesplan for aviær influensa i tråd med det nye direktivet, 2005/94/EF. Planen er publisert og i bruk per februar 2006.


Vedtak 2006/135/EF vil bli gjennomført i norsk regelverk, i likhet med vedtaksforslaget om tiltak i dyrehold med mistanke eller bekreftet høypatogen aviær influensa, når det blir vedtatt. Gjennomføringen av de to rettsaktene vil erstatte den foreløpige bekjempelsesplanen for aviær influensa og være gjeldende inntil annet er eller blir bestemt i EU.


Tiltak ved mistanke om eller funn av høypatogen aviær influensa hos villfugl er omhandlet i eget vedtak 2006/115/EF, om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa hos villfugl i fellesskapet. Vedtaket pålegger medlemsstatene å opprette soner rundt funnstedet og gjennomføre tiltak i sonene. Det pågår arbeid med å gjennomføre vedtaket.


Det pågående norske overvåkingsprogrammet hos villfugl startet høsten 2005. Overvåkingsprogrammet er i tråd med kravene i vedtak 2005/464/EF. Vedtaket, endret i vedtak 2005/726/EF, er ikke innlemmet i EØS-avtalen siden det er vurdert som ikke EØS-relevant.
Mattilsynet iverksetter et AI-program hos tamfugl og villfugl fra 2006. Veterinærinstituttet har siden 2002 analysert prøver som kommer inn til annen analyse (sertifiseringsprøver) også for AI-virus. Programmet for villfuglovervåking videreføres og intensiveres i 2006. Passiv overvåking (undersøkelse av villfugl funnet død) er intensivert i 2006.

Industri og andre organisasjoners synspunkter

Implementering av rettsakten vil ifølge fjørfenæringen ikke føre til vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon. Næringen ønsker per i dag ikke vaksinasjon.

Nordiske lands holdninger

Alle nordiske EU-land har støttet direktivet.

Økonomiske konsekvenser

Behov for midler til gjennomføring av et årlig overvåkingsprogram for AI i tråd med direktivsforslaget. Årets overvåkingsprogram er basert på en minimumsovervåking av tam- og villfugl og ble beregnet til ca. 3 millioner kroner.  Imidlertid er aktiv villfuglovervåking nå planlagt intensivert, noe som vil medføre en ekstra kostnad på anslagsvis ca. kr 850 000.

I hht. rettsakten skal medlemsstatene gjøre forberedelser til vaksinering. Flere land har allerede innført forebyggende vaksinering og bl.a Sverige og Danmark forbereder forebyggende vaksinering av dyrepark-fugler. Norge vurderer en evt. forebyggende vaksinering av dyrepark-fugler og hobbyfjørfe og forbereder i den forbindelse via VESO (vaksinegrossist) en avtale med en vaksineleverandør. Et forslag om innkjøp av 100 000 doser til et beredskapslager, kostnad ca. kr 100 000, er til beslutning i Mattilsynet.

Konklusjon

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Gjeldende norske regler på området

- Forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer
- Forskrift 19. mars 1965 nr. 9941 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven
- Forskrift 20. desember 1999 nr. 1310 om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr (vaksinasjonsforskriften)
- Instruks 8. juli 2004 om bekjempelse av visse A og B-sykdommer
- Norge har i dag et ikke forskriftshjemlet, foreløpig program for overvåking av AI hos visse ville fuglearter

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2005)171
Rettsaktnr.: 2005/94/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0094

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2006
Frist returnering standardskjema: 03.03.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen