Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/79/EF av 31. januar 2006 om endring av vedtakene 2005/759/EF og 2005/760/EF når det gjelder utvidelse av deres gyldighetstid...

Commission Decision 2006/79/EC of 31 January 2006 amending Decisions 2005/759/EC and 2005/760/EC as regards an extension of their period of application (notified under document number C(2006) 187)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Rettsakten krever ingen materielle endringer i norsk regelverk, men rettsaktsnummeret er tatt i i hjemmelsfeltet til forskrift 21. november 2005 nr. 1297 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av fugler holdt i fangenskap fra visse tredjeland ved forsrkfit 22. mai 2006 nr. 550 og forskrift 23. januar nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland ved forskrift 22. mai 2006 nr. 551.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger gyldighetstiden til vedtak 2005/759/EF og 2005/760/EF vedrørende restriksjoner på innførsel av fugler holdt i fangenskap og av burfugl i privat eie fra visse tredjeland. Artikkel 5 i vedtak 2005/759/EF endres fra 31. januar 2006 til 31. mai 2006. Artikkel 6 i vedtak 2005/760/EF endres fra 31. januar 2006 til 31. mai 2006.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/79/EF
Celexnr.: 32006D0079

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.05.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.05.2006

Lenker