Vet - biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2067/2005 av 16. desember 2005 om endring av forordning (EF) nr. 92/2005 angående alternative metoder for bortskaffelse og bruk av animalske biprodukter ...

Commission Regulation (EC) No 2067/2005 of 16 December 2005 amending Regulation (EC) No 92/2005 as regards alternative means of disposal and use of animal by-products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 30.04.2008 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifisering fra Island, jf artikkel 103.

Beskrivelse av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 92/2005 på følgende punkter:

1. Utsmeltet fett fra alle materialer i kategori 1 (inkl. TSE-smittet dyr) kan brukes til biodieselproduksjon, fettet skal ikke merkes med farge eller lukt.

2. Krav til gass-renseutstyr for eventuelle rester av proteiner ved forbrenning av biogas/biodiesel utgår.

3. Utsmeltet fett kan også forbrennes i dampkjele på følgende betingelser:

a) ved forbrenning av fett fra kategori 1 og 2 -materiale i et annet godkjent anlegg enn der hvor det fremstilles, skal fettet være fremstilt etter bearbeidingsmetode 1,

b) ved forbrenning på eget anlegg skal en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 ha blitt benyttet for kategori 1, 2 og 3 -materiale fra pattedyr og fra landdyr; metode 6 for biprodukter fra fisk,

c) fettet skal være renset, uoppløselige urenheter skal ikke overstige 0,15 vektprosent,

d) det skal forstøves inn i brennkammer og forbrennes ved minimum 1100 °C og min. 0,2 sekunder, eller tilsvarende prosessparametere godkjente av myndigheten.

Merknader

Rettsakten er implementert i "forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum" ved "endringsforskrift 30. april 2008 nr. 431".

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Det kan eventuelt bli flere objekter/tekniske anlegg, som det skal føres tilsyn med. Noe økte kostnader for tilsynsmyndighet kan påregnes, men da det antas at det blir relativt få anlegg, vil kostnadene bli beskjedne. Det antas at rettsakten vil kunne gi næringslivet økonomiske besparelser ved at alt fett fra kategori 1 -materiale kan brukes til produksjon av biodiesel.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten åpner for å bruke ”høyrisiko”-avfall, som f.eks. fettfraksjonen i SRM-avfall, til energigjenvinning. Rettsakten er ikke innskrenkende i forhold til forordning (EF) nr. 1774/2002. Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Frist for gjennomføring av rettsakten i Norge vil først bli klart etter at Island har sendt notifisering til EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettslige betingelsene i Island er oppfylt. Etter samråd med LMD er 31.12.2008 angitt som frist for gjennomføring i notatet, for å kunne sikre publisering av gjennomføringsnotatet.

Form 1 ventes sendt til ESA når Island har notifisert EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettlige kravene er oppfylt, jf. EØS-avtalen art 103.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2067/2005
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32005R2067

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2006
Frist returnering standardskjema: 22.02.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.10.2007
Høringsfrist: 10.12.2007
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen