Vet - bluetongue-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/64/EF av 1. februar 2006 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder sperresoner i forbindelse med bluetongue i Spania og Portugal...

Commission Decision 2006/64/EC of 1 February 2006 amending Decision 2005/393/EC as regards the restricted zones in relation to bluetongue in Spain and Portugal...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2005/393/EF hva angår en oppdatering av bluetongue-sperresoner i Spania og Portugal (i sone E).

Merknader

Rettsakten krever endring i vedlegg I i ny forskrift om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene (som vil bli fastsatt innen den 15.03.2006).

Gjeldende norsk regelverk på området: Plan/instruks for bekjempelse av bluetongue.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/64/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/393/EF
Celexnr.: 32006D0064

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2006
Frist returnering standardskjema: 27.03.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen