Vet - kjæledyr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 18/2006 av 6. januar 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 fra når det gjelder listen over land og områder...

Commission Regulation (EC) No 18/2006 of 6 January 2006 amending Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the list of countries and territories...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 implementert i norsk rett ved forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Vedlegget inneholder bl.a. listen over de tredjestater fra hvor privat innførsel av hund, katt og ilder kan finne sted på samme betingelser som fra medlemsstater. Kommisjonen vurderer risikoen for innslep av rabies i forbindelse med privat innførsel av dyr fra disse land til ikke å være større enn den risikoen som er til stede ved transport av dyr mellom medlemsstatene eller fra de tredjestater som allerede er på listen. 

Nye land på listen denne gang er: Hviterussland, Mexico, Romania og Trinidad og Tobago samt øya Guam (del av USAs territorium).

Merknader

Rettakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr, samt at den gjennomføres som norsk forskrift.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0018/2006
Celexnr.: 32006R0018

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.05.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker