Vet - reststoffer

Kommisjonsvedtak 2006/130/EF av 10. februar 2006 om endring av vedtak 98/536/EF om liste over nasjonale referanselaboratorier for påvisning av reststoffer...

Commission Decision 2006/130/EC of 10 February 2006 amending Decision 98/536/EC establishing the list of national reference laboratories for the detection of residues...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget til vedtak 98/536/EF, som inneholder liste over nasjonale referanselaboratorier for undersøkelse av reststoffer. Vedlegget skulle ha blitt revurdert per 31. desember 2000. Medlemsstatene har reorganisert referanselaboratoriene sine for å oppfylle kravene i direktiv 96/23/EF, spesielt kravet om at ett reststoff eller en reststoffgruppe bare kan anvises til ett laboratorium. Referanselaboratoriene i de nye medlemsstatene tas også inn på listen.

Merknader 

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/130/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/536/EF
Celexnr.: 32006D0130

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2006
Frist returnering standardskjema: 12.04.2006
Dato returnert standardskjema: 26.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen