Vet - sertifikat småfe

Kommisjonsvedtak 2005/932/EF av 21. desember 2005 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF når det gjelder oppdatering av helsesertifikatmodellene for sau og geit...

Commission Decision 2005/932/EC of 21 December 2005 amending Annex E to Council Directive 91/68/EEC as regards the updating of the model health certificates relating to ovine and caprine animals (notified under document number C(2005) 5506)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer direktiv 91/68/EØF når det gjelder teksten i helsesertifikatene for samhandel med småfe.

Bakgrunnen for endringen er at offentlig veterinær som utsteder sertifikatene ikke har kunnet bekrefte hvor dyrene har oppholdt seg eller at de ikke har vært flyttet forut for utstedelse av sertifikatet. Dette er opplysninger som bare dyreeier har.

I malen for de nye sertifikatene blir det derfor tatt inn et nytt punkt som bekrefter at opplysningene om opphold og transport forut for forsendelsen av dyrene er basert på en skriftlig erklæring fra eieren eller på bakgrunn av undersøkelser i offentlige registre (i Norge, Husdyrregisteret).

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring, men sertifikatene må endres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norsk regelverk på området:

Forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe.

Forskrift 30. november 2003 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Forordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2004 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF.

Den transportregistreringen det her er tale om arbeider nå Mattilsynet med å få på plass; den vil trolig være etablert i Norge innen sommeren 2005.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/932/EF
Basis rettsaktnr.: 1991/68/EØF
Celexnr.: 32005D0932

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2006
Frist returnering standardskjema: 22.02.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen