Vet - Tiltredelsestraktaten

Kommisjonsvedtak 2006/17/EF av 11. januar 2006 om endring i tillegg A til vedlegg V i tiltredelsestraktaten 2003 når det gjelder visse virksomheter innen kjøtt- og melkesektoren i Den tsjekkiske republikk...

Commission Decision of 11 January 2006 amending Appendix A to Annex V to the 2003 Act of Accession as regards certain establishments in the meat and milk sectors in the Czech Republic...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

29.06.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer tillegg A til vedlegg V i tiltredelsesakten 2003 som gir overgangsbestemmelser for en rekke virksomheter i Den tsjekkiske republikk. Ifølge erklæring fra tsjekkiske myndigheter har noen virksomheter innen kjøtt- og melkesektoren gjennomført en oppgradering og tilfredsstiller fullt ut kravene i fellesskapslovgivningen. Disse virksomhetene fjernes derfor fra listen over virksomheter med overgangsbestemmelser. Noen virksomheter har sluttet med godkjenningspliktig aktivitet og fjernes derfor også fra listen.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/17/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0017

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2006
Frist returnering standardskjema: 03.03.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen