Vet - TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 339/2006 av 24. februar 2006 om endring av vedlegg XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder regler for import av levende storfe og produkter av storfe, sau og geit...

Commission Regulation (EC) No 339/2006 of 24 February 2006 amending Annex XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the rules for importation of live bovine animals and products of bovine, ovine and caprine origin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten fjerner Brasil, Chile, El Salvador, Nicaragua, Botswana, Namibia og Swaziland fra listen over land som unntas visse TSE-relaterte handelsbegrensninger nedfelt i TSE-forordningen (forordning (EF) nr. 999/2001) hva angår levende storfe samt produkter av storfe og småfe. Bakgrunnen for dette er at EFSA har konkludert med at det ikke lenger er høyst usannsynlig at storfe født i disse landene kan ha BSE.

Merknader

Rettsaken implementert i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygigng av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) ved endringsforskrift 08.11.2007 nr. 1233.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Form 1 for notifisering sendt til LMD 05.11.2007.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0339/2006
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32006R0339

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2006
Frist returnering standardskjema: 12.04.2006
Dato returnert standardskjema: 26.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2007
Høringsfrist: 14.09.2007
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 08.11.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.11.2007

Lenker

Til toppen