Begrensningsdirektivet - ftalater/leketøy

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/84/EF av 14. desember 2005 om 22. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensninger på omsetning og bruk av visse farlige stoffer og produkter - ftalater/leketøy...

Directive 2005/84/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 amending for the twenty-second time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phthalates in toys and childcare articles)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktivet ble fastsatt 14. desember 2005, og innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Norge deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensningsdirektivet som dette direktivfet faller inn under. Myndighetene har også vært i kontakt med berørte parter. Innenfor EUs arbeid med risikovurdering av eksisterende stoffer er/har disse stoffene vært til vurdering. Norge deltar også i dette arbeidet og er rapportør for ftalaten BBP.

Sammendrag av innholdet:

Rådsdirektiv 76/769/EØF (begrensningsdirektivet) gir regler om begrensninger i omsetning og bruk av enkelte skadelige stoffer og produkter.

EU-kommisjonen fremsatte i 1998 en henstilling til medlemslandene om å vedta nødvendige tiltak for å sikre effektiv beskyttelse for barn inntil det foreligger fellesskapsregler for regulering av innholdet av ftalater i visse PVC-mykgjørere i leker beregnet på barn under tre år.

Gruppen ftalater består av mange forskjellig stoffer. Enkelte stoffer er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Noen er i tillegg også klassifisert som miljøskadelige. Ftalater blir produsert i store mengder og inngår i mange produkter. Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig PVC. Myk PVC-plast benyttes i en rekke produkter (f.eks. kabler, tetningsmidler, lim, bilpleieprodukter). Ftalater er påvist mange steder i miljøet, bl.a. i ferskvann, saltvann, avløpsvann, i luft og i organismer. Stoffene er bl.a. også påvist i muslinger og fisk.

Flere EU-medlemsland har iverksatt tiltak vedrørende visse ftalater i leketøy. I påvente av at direktivforslaget skulle fastsettes, og at resterende medlemsland skulle følge opp, valgte Kommisjonen å innføre en beslutning for visse ftalater. Kommisjonsbeslutning 1999/815/EF omfatter myke PVC-leker/barneprodukter som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av følgende ftalater: DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP og DNOP. Produktene som omfattes av beslutningen er leketøy og artikler beregnet på barn under tre år, og som er beregnet til å bli puttet i munnen. Beslutningen gjelder for tre måneder av gangen og har blitt forlenget siden den trådte i kraft.

Arbeidet med å ferdigstille et direktiv har tatt relativt lang tid på grunn av flere faktorer, bl.a. i påvente av risikovurderinger for de aktuelle ftalatene, tilgjengelighet av alternative og trygge mykgjørere til bruk i disse produktene og utvikling av migrasjonstester.

Direktivet inneholder følgende bestemmelser:

  • Ftalatene DEHP, DBP og BBP skal ikke benyttes som stoff eller bestanddel i stoffblandinger i konsentrasjoner over 0,1 vektprosent av det mykgjørende materialet i leketøy og småbarnsprodukter. Leketøy og småbarnsprodukter som inneholder ftalater i konsentrasjoner over den nevnte grensen skal ikke omsettes.
  • Ftalatene DINP, DIDP og DNOP skal ikke benyttes som stoff eller bestanddel i stoffblandinger i konsentrasjoner over 0,1 vektprosent av det mykgjørende materialet i leketøy og småbarnsprodukter som barn kan putte i munnen. Leketøy og småbarnsprodukter som inneholder disse ftalatene i konsentrasjoner over denne grensen skal ikke omsettes.

I direktivet er "småbarnsprodukter" definert på følgende måte: ethvert produkt som har til formål å gjøre det lettere sor små barn å sove eller slappe av, som benyttes til barns hygiene eller som barn kan spise med eller suge på.

Merknader:

Norsk forskrift ble fastsatt 28. juli 1999 vedr. forbud mot ftalater i leketøy og en del sped- og småbarnsprodukter. Disse bestemmelsene er nå nedfelt i § 3-12 i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) fastsatt 1. juni 2004 med senere endringer.

Ftalatene DEHP, DBP og BBP skal klassifiseres og merkes i henhold til forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. DEHP, DBP og BBP er klassifisert som reproduksjonsskadelige med farebetegnelsen giftig og er dermed omfattet av omsetningsrestriksjoner.

Produktforskriften ble endret 15. desember 2006 - med ikrafttredelse 1. januar 2007 - denne endringen gjennomfører bestemmelsene i direktiv 2005/84/EF.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er ansett som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rammenotat for Kommisjonsbeslutning 1999/815/EF av 7. desember 1999 - publisert i Official Journal L 315/49 9. desember 1999 - ble behandlet i februar 2000 i daværende Spesialutvalg for tekniske handelshindringer i Utenriksdepartementet.

Rammenotat for forslag til direktiv - KOM(1999)577 -  ble sist behandlet i Spesialutvalg for handelsforenkling den 11. mai 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(1999)0577
Rettsaktnr.: 2005/84/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF
Celexnr.: 32005L0084

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2006
Frist returnering standardskjema: 20.02.2006
Dato returnert standardskjema: 27.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen