EE-produkter

Kommisjonsbeslutning 2005/717/EF av 13. oktober 2005 om endringer i Vedlegg til Parlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter...

Commission Decision of 13 October 2005 amending for the purposes of adapting to technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restrictions of the use certain hazardous substances in eletrical and electronic equipment ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.06.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutningen ble fastsatt 13. oktober 2005.

Danmark og Europaparlamentet gikk til sak mot Kommisjonen med for å få gjeninnført forbud mot den bromerte flammehemmeren deka-BDE i elektriske og elektroniske produkter. Norge har vært hjelpeintervenent til støtte for Danmark og Europaparlamenetet i denne saken. Domsavsigelse i EF-domstolen falt 1. april 2008 hvor Danmark og Europaparlamentet fikk medhold i at Kommisjonen ikke kunne unnta deka-BDE fra forbudet i elektriske og elektroniske produkter, og fra 1. juli 2008 vil deka-BDE igjen forbys i elektriske og elektroniske produkter i EU.

Norge har siden 1. juli 2006 hatt forbud mot deka-BDE i elektriske og elektroniske produkter siden Norge gjennomførte det opprinnelige RoHS-direktivet, og da ikke har gjennomført bestemmelsene i kommisjonsvedtak 2005/717/EF pkt. 2. Kommisjonsvedtak 2005/717/EF er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdet:

Elektriske og elektroniske produkter (ee-produkter) inneholder store mengder farlige kjemikalier. Innholdet av kjemikalier i ee-produkter reguleres i direktiv 2002/95/EF - RoHS-direktivet - Restrictions on Hazardous Substances. Fra 1. juli 2006 trådte det ikraft bestemmelser om at nye elektriske og elektroniske produkter som slippes på markedet ikke skal inneholde bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE).

I Kommisjonsbeslutning 2005/618/EF fastsettes maksimum konsentrasjonsgrenser på 0,1 vektprosent for bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyleter (PBDE), og en maksimum konsentrasjonsgrense på 0,01 vektprosent for kadmium. Beslutning 2005/618/EF har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, jf. EØS-notat av 28. oktober 2005.

Følgende produktkategorier er omfattet: hvitevarer og andre husholdningsapparater, IT- og teleutstyr, forbrukerutstyr (brunevarer), belysningsutstyr og lyskilder, elektrisk og elektronisk verktøy, leketøy og fritids- og sportsutstyr og salgs- og pengeautomater.

RoHS-direktivet inneholder bestemmelser som muliggjør unntak fra stoffer og bruksområder som er omfattet av direktiv 2002/95/EF, og i vedlegget (annex) til direktivet listes det opp bruksområder og stoffer som er unntatt fra forbudet. Gjennom beslutning 2005/717/EF ble deka-BDE i polymere materiale og bly i visse bruksområder ("lead in lead-bronze bearing shells and bushes") unntatt.

Merknader:

Bestemmelsene i direktiv 2002/95/EF og beslutning 2005/618/EF er gjennomført i norsk regelverk gjennom forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Sakkyndige instansers merknader:

Norge deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe på dette området og er også i kontakt med berørte parter. Rettsakten har også vært diskutert flere ganger i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.c

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.c

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/717/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/95/EF
Celexnr.: 32005D0717

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2005
Frist returnering standardskjema: 28.11.2005
Dato returnert standardskjema: 01.01.2000
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2000
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2000
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen