Såvarer - sammenlignende forsøk

Kommisjonsvedtak 2005/947/EF av 23. desember 2005 om fortsettelse i 2006 av de sammenlignende EU-prøver på og -analyser av frø og formeringsmateriale av Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp. og Poa spp., herunder blandinger, og Asparagus officinalis i henhold til ...

Commission Decision 2005/947/EF of 23 December 2005 on the continuation in the year 2006 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. including mixtures and Asparagus officinalis und...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006 ved EØS-komiteens beslutning nr 108/2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at de sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av artene Agrostis spp. (kvein), D. glomerata L. (hundegras), Festuca spp. (svingel), Lolium spp. (raigras), Phleum spp. (timotei) og Poa spp. (rapp), herunder blandinger, og Asparagus officinalis (asparges), som ble påbegynt i EU-landene 2005, skal fortsette i 2006. Denne prøve- og analyseserien ble opprinnelig fastsatt ved kommisjonsvedtak 2005/5/EF.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Mattilsynet ser det som hensiktsmessig at Norge deltar med prøver av frø og formeringsmateriale til slike forsøk. Norge pleier derfor å være med i forsøksopplegget for arter som er aktuelle for dyrking her i landet. For denne forsøksserien deltar vi med til sammen tolv sorter av fem ulike arter av gras.

Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/947/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0947

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2006
Frist returnering standardskjema: 16.02.2006
Dato returnert standardskjema: 09.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker