Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/744/EF av 21. oktober 2005 om fastsettelse av kravene til forebygging av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa A-virus serotype H5N1 hos mottakelige fugler som holdes i dyreparker i medlemsstatene...

Commission Decision 2005/744/EC of 21 October 2005 laying down the requirements for the prevention of highly pathogenic avian influenza caused by influenza A virus of subtype H5N1 in susceptible birds kept in zoos in the Member States...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved:

Forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap (relevant i forhold til Art. 3).

Forskrift 20. desember 1999 nr. 1310 om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr, § 6 andre ledd og § 8 (relevant i forhold til Art. 4)

Vaksinasjonsprogram 5. mai 2006, sendt ESA 15. mai 2006 (relevant i forhold til Art.5)

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter bestemmelser som skal redusere spredning av høypatogen aviær influensa fra fuglevilt til fugl i dyreparker. På grunnlag av en risikovurdering kan medlemstatene vedta å vaksinere fugl i dyreparker mot aviær influensa. Medlemstater som gjennomfører vaksinasjon, skal informere Kommisjonen om detaljene i vaksinasjonsprogrammet. Et vaksinasjonsprogram skal inneholde følgende opplysninger:

- hvilke dyreparker som skal vaksineres

- særskilt identifikasjon av antall mottagelige fugl

- individuell identifikasjon av fugl som skal vaksineres

- vaksinasjonstype, vaksinasjonplan og tidsplan for vaksinasjon

- begrunnelse for iversettelse av vaksinasjon  

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Notifisering ble sendt ESA på form1 16.05.2006

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/744/EF
Celexnr.: 32005D0744

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.05.2006

Lenker

Til toppen